ЗАПОВЕДИ
 • Разрешавам на Имрен Илиханова Идиризова от с. Браниполе, община „Родопи“, като собственик на ПИ с идентификатор 06077.10.487 по КК на с. Браниполе, община „Родопи“, област Пловдив да възложи изработване на ... »
 • Разрешавам на Александър Иванов Георгиев и Радка Иванова Георгиева от гр. Пловдив, като собственици на ПИ 56784.382.288 по КК на гр. Пловдив да възложат изработване на ПУП – парцеларен план ... »
 • Заповед за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот. »
 • Заповед за откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот. »
 • Заповед за избор на спечелил търг за отдаване под наем на недвижим имот. »
 • Одобрявам подробен устройствен план-парцеларен план за обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка ”Пловдив-Асеновград” от КМ 14+860 до км ... »

Виж всички

ОБЯВЛЕНИЯ

Виж всички

РЕШЕНИЯ
 • Относно: Разрешение пряко възлагане на автобусни превози по Регламент № 1370 на ЕС и ЕП в община Асеновград ... »
 • Относно: Разрешение за разширение на общинската транспортна схема на община Пловдив, състоящо се в удължаване маршрута на градска автобусна линия № 93 ... »
 • Относно: Формално съгласие за удължаване срока на действие на Договор № 499/27.09.2013 г., сключен между община Първомай и ДЗЗД „Стойчев и партньори” за обслужване на маршрутните разписания на действащите автобусни ... »
 • Относно: Разрешение за пряко възлагане изпълнението на превози по градски автобусни линии. »
 • Относно: Формално съгласие за обслужване на транспортни линии. »
 • Относно: Съгласие за прилагане на спешна мярка чрез пряко възлагане извършването на обществена услуга за превоз на пътници по маршрутните разписания от автобусни линии Асеновград - Нови извор. »

Виж всички

ОБЛАСТНИ КОМИСИИ И СЪВЕТИ

Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация с Областна администрация Пловдив?

Виж резултати

Зареждане ... Зареждане ...