Зам.-областни управители

Даниела Николова - Заместник областен управител на област Пловдив
Даниела Николова – Заместник областен управител на област Пловдив

Даниела Николова

Заместник областен управител


Иванка Петкова - Заместник областен управител на област Пловдив
Иванка Петкова – Заместник областен управител на област Пловдив

Иванка Петкова

Заместник областен управителПолитически кабинет

Чл. 7а. (Нов – ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) (1) Областният управител със заповед създава комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта.

(2) Председател на комисията по ал. 1 е заместник областен управител, а членове – служители от областната администрация.

(3) Комисията по ал. 1 осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административно процесуалния кодекс, като:

 1. приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
 2. преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
 4. информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
 5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.

(4) За изпълнение на задълженията по ал. 3 областният управител има право да изисква информация за производствата, образувани по предложения и сигнали, подадени до него.

(5) Комисията изготвя ежегодно доклад за дейността си, който представя на областния управител.

Чл. 7б. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишен текст на чл. 7а, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) (1) Областният управител създава на свое пряко подчинение политически кабинет.

(2) Политическият кабинет включва заместник областните управители. Областният управител може да възложи изпълнението на дейностите по провеждане на информационната политика на служител, отговарящ за връзките с обществеността, който се включва в състава на политическия кабинет.

(3) Политическият кабинет:

 1. подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
 2. (нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
 3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.

(4) (Нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) В изпълнение на задачите си по ал. 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.

Чл. 7в. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишен текст на чл. 7б, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Служителят за връзки с обществеността:

 1. организира и осъществява връзките на областния управител с обществеността;
 2. отговаря за представянето на решенията на областния управител и за довеждането им до знанието на обществеността;
 3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на областния управител;
 4. планира и осъществява връзките на областния управител със средствата за масово осведомяване;
 5. координира отразяването на изявите на областния управител, на заместник областните управители и на служителите на областната администрация в средствата за масово осведомяване;
 6. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;
 7. организира постъпването на информация в интернет страницата на областната администрация;
 8. (изм. – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.)предоставя информация на звеното за връзки с обществеността към министър-председателя.
 • Публикации

  Ангел Стоев: EVN гарантира електроподаването при екстремно ниски температури

  Ангел Стоев: EVN гарантира електроподаването  при екстремно ниски температури

  Ангел Стоев обсъди с посланик Москаленко актуални теми, свързани с адаптацията на украинските бежанците в Пловдив и областта

  Ангел Стоев обсъди с посланик Москаленко актуални теми, свързани с адаптацията на украинските бежанците в ...

  Ученици наредиха 55 картини за Деня на будителите в Областна управа

  Ученици наредиха 55 картини за Деня на будителите в Областна управа

  Четири български учебни заведения получиха в Пловдив Европейската награда за иновативно обучение

  Четири български учебни заведения получиха в Пловдив Европейската награда за иновативно обучение

  Даниела Николова - Заместник областен управител на област Пловдив

  Пловдив е домакин на националните награди за иновативно обучение

  Ангел Стоев свика областният Съвет по сигурността във връзка с готовността за приемане и интеграция на украинските бежанци

  Ангел Стоев свика областния Съвет по сигурност във връзка с готовността за приемане и интеграция ...

  „Гайдарите от Алтън Калофер“ ще представят Пловдивска област в националния конкурс „Живи човешки съкровища – България“

  „Гайдарите от Алтън Калофер“ ще представят Пловдивска област в националния конкурс „Живи човешки съкровища – ...

  Ангел Стоев проведе срещи със секретарите на общини и ЕВН във връзка с предстоящите избори

  Ангел Стоев проведе срещи със секретарите на общини и ЕВН във връзка с предстоящите избори

  Ангел Стоев: Полицията взема сериозни мерки срещу купения вот, превенцията дава резултат

  Ангел Стоев: Полицията взема сериозни мерки срещу купения вот, превенцията дава резултат

  Заместник областният управител Даниела Николова откри учебната година в УХТ

  Заместник областният управител Даниела Николова откри учебната година в УХТ

  Заместник областният управител Иванка Петкова уважи откриването на учебната година в Аграрен университет -Пловдив

  Заместник областният управител Иванка Петкова уважи откриването на учебната година в Аграрен университет -Пловдив

  Министър Пулев в Пловдив: Държавата е в пълна мобилизация да помогне на фирмите чрез Плана за възстановяване

  Министър Пулев в Пловдив: Държавата е в пълна мобилизация да помогне на фирмите чрез Плана ...

  Последна редакция на 01 септември, 2022 в 17:29

  https://www.livechatalternative.com/