Заместник областни управители

инж. Атанас Ташков, Д-р - Заместник областен управител на област Пловдив
инж. Атанас Ташков, Д-р – Заместник областен управител на област Пловдив

д-р инж. Атанас Ташков

Заместник областен управител


Димитър Добрев - Заместник областен управител
Димитър Добрев – Заместник областен управител

Димитър Добрев

Заместник областен управителПолитически кабинет

Чл. 7а. (Нов – ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) (1) Областният управител със заповед създава комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта.

(2) Председател на комисията по ал. 1 е заместник областен управител, а членове – служители от областната администрация.

(3) Комисията по ал. 1 осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административно процесуалния кодекс, като:

 1. приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
 2. преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
 4. информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
 5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.

(4) За изпълнение на задълженията по ал. 3 областният управител има право да изисква информация за производствата, образувани по предложения и сигнали, подадени до него.

(5) Комисията изготвя ежегодно доклад за дейността си, който представя на областния управител.

Чл. 7б. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишен текст на чл. 7а, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) (1) Областният управител създава на свое пряко подчинение политически кабинет.

(2) Политическият кабинет включва заместник областните управители. Областният управител може да възложи изпълнението на дейностите по провеждане на информационната политика на служител, отговарящ за връзките с обществеността, който се включва в състава на политическия кабинет.

(3) Политическият кабинет:

 1. подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
 2. (нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
 3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.

(4) (Нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) В изпълнение на задачите си по ал. 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.

Чл. 7в. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишен текст на чл. 7б, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Служителят за връзки с обществеността:

 1. организира и осъществява връзките на областния управител с обществеността;
 2. отговаря за представянето на решенията на областния управител и за довеждането им до знанието на обществеността;
 3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на областния управител;
 4. планира и осъществява връзките на областния управител със средствата за масово осведомяване;
 5. координира отразяването на изявите на областния управител, на заместник областните управители и на служителите на областната администрация в средствата за масово осведомяване;
 6. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;
 7. организира постъпването на информация в интернет страницата на областната администрация;
 8. (изм. – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.)предоставя информация на звеното за връзки с обществеността към министър-председателя.

Публикации

Областният управител на Пловдив на Фестивала на ягодата в Кричим

Областният управител на Пловдив на Фестивала на ягодата в Кричим

Официална среща на Областния управител на област Пловдив инж. Илия Зюмбилев с Посланика на Чешката република Мирослав Томан.

Официална среща на Областния управител на област Пловдив инж. Илия Зюмбилев с Посланика на Чешката ...

Работно посещение на областния управител на област Пловдив в община Карлово

Работно посещение на областния управител на област Пловдив в община Карлово

Областният оперативен щаб отмени въведените противоепидемични мерки от 06 февруари

Областният оперативен щаб отмени въведените противоепидемични мерки от 06 февруари

Областният оперативен щаб предприе нови мерки за борба с грип и ОРЗ

Областният оперативен щаб предприе нови мерки за борба с грип и ОРЗ

Фондът Летище Пловдив – южната врата на България осигурява възможност за развитие на целия Южен централен район

Фондът Летище Пловдив – южната врата на България осигурява възможност за развитие на целия Южен ...

Областният управител Илия Зюмбилев посрещна италианския посланик Н. Пр. Джузепина Дзара

Областният управител Илия Зюмбилев посрещна италианския посланик Н. Пр. Джузепина Дзара

Областен оперативен щаб във връзка с противодействие на епидемии от грип и ОРЗ

Областен оперативен щаб във връзка с противодействие на епидемии от грип и ОРЗ

Тържествено отбелязване на първият в страната градски съвет в град Карлово

Тържествено отбелязване на първият в страната градски съвет в град Карлово

Ученици от ОУ ,,Васил Левски” с. Караджово представиха пред екипа на Областна администрация Пловдив ритуали и обичаи по случай Банго Васили - Ромската нова година

Ученици от ОУ ,,Васил Левски” с. Караджово представиха пред екипа на Областна администрация Пловдив ритуали ...

Земеделският министър, областният управител на Пазарджик и заместник областният управител на Пловдив се срещнаха със зеленчукопроизводители в с. Мало Конаре

Земеделският министър, областният управител на Пазарджик и заместник областният управител на Пловдив се срещнаха със ...

Тържествен ритуал по полагане на военна клетва в 61 механизирана бригада

Тържествен ритуал по полагане на военна клетва в 61 механизирана бригада

Последна редакция на 02 януари, 2024 в 16:41

Skip to content https://www.livechatalternative.com/