Заместник областни управители

инж. Атанас Ташков, Д-р - Заместник областен управител на област Пловдив
инж. Атанас Ташков, Д-р – Заместник областен управител на област Пловдив

д-р инж. Атанас Ташков

Заместник областен управител


Димитър Добрев - Заместник областен управител
Димитър Добрев – Заместник областен управител

Димитър Добрев

Заместник областен управителПолитически кабинет

Чл. 7а. (Нов – ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) (1) Областният управител със заповед създава комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта.

(2) Председател на комисията по ал. 1 е заместник областен управител, а членове – служители от областната администрация.

(3) Комисията по ал. 1 осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административно процесуалния кодекс, като:

 1. приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
 2. преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
 4. информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
 5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.

(4) За изпълнение на задълженията по ал. 3 областният управител има право да изисква информация за производствата, образувани по предложения и сигнали, подадени до него.

(5) Комисията изготвя ежегодно доклад за дейността си, който представя на областния управител.

Чл. 7б. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишен текст на чл. 7а, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) (1) Областният управител създава на свое пряко подчинение политически кабинет.

(2) Политическият кабинет включва заместник областните управители. Областният управител може да възложи изпълнението на дейностите по провеждане на информационната политика на служител, отговарящ за връзките с обществеността, който се включва в състава на политическия кабинет.

(3) Политическият кабинет:

 1. подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
 2. (нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
 3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.

(4) (Нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) В изпълнение на задачите си по ал. 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.

Чл. 7в. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишен текст на чл. 7б, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Служителят за връзки с обществеността:

 1. организира и осъществява връзките на областния управител с обществеността;
 2. отговаря за представянето на решенията на областния управител и за довеждането им до знанието на обществеността;
 3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на областния управител;
 4. планира и осъществява връзките на областния управител със средствата за масово осведомяване;
 5. координира отразяването на изявите на областния управител, на заместник областните управители и на служителите на областната администрация в средствата за масово осведомяване;
 6. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;
 7. организира постъпването на информация в интернет страницата на областната администрация;
 8. (изм. – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.)предоставя информация на звеното за връзки с обществеността към министър-председателя.

Публикации

Пловдив бе домакин на икономически форум, посветен на готовността на България за членство в ОИСР

Пловдив бе домакин на икономически форум, посветен на готовността на България за членство в ОИСР

Младите лекари от МУ в Пловдив получиха дипломите си, випускът е със среден успех „Мн. добър“

Младите лекари от МУ в Пловдив получиха дипломите си, випускът е със среден успех „Мн. ...

Атанас Ташков участва в откриването на ежегодната среща на бизнеса в Пловдив и региона

Атанас Ташков участва в откриването на ежегодната среща на бизнеса в Пловдив и региона

Запалиха елхата в Областна администрация с фолклорен концерт на таланти от ОУ "Стоян Михайловски"

Запалиха елхата в Областна администрация с фолклорен концерт на таланти от ОУ „Стоян Михайловски“

Оперната прима Соня Йончева стана почетен доктор на Академията по изкуствата в Пловдив

Оперната прима Соня Йончева стана почетен доктор на Академията по изкуствата в Пловдив

Заместник областният управител Димитър Добрев се помоли за здравето на българския патриарх Неофит

Заместник областният управител Димитър Добрев се помоли за здравето на българския патриарх Неофит

Форум ”Компас за лидерите в образованието”

Форум ”Компас за лидерите в образованието”

Областният управител отличи Манита Вартан за благотворителните й каузи

Областният управител отличи Манита Вартан за благотворителните й каузи

Областният управител: Пловдив ще има държавна автогара

Областният управител: Пловдив ще има държавна автогара

Д-р Илия Зюмбилев: Пловдивска област е в готовност да посрещне зимата

Д-р Илия Зюмбилев: Пловдивска област е в готовност да посрещне зимата

Областният управител се срещна с кметовете на общини от Пловдивска област

Областният управител се срещна с кметовете на общини от Пловдивска област

Д-р Илия Зюмбилев: Полицията и прокуратурата вземат сериозни мерки за изборите

Д-р Илия Зюмбилев: Полицията и прокуратурата вземат сериозни мерки за изборите

Последна редакция на 19 юли, 2023 в 16:18

Skip to content https://www.livechatalternative.com/