Правомощия

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

Общи положения

Чл. 3. Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

Чл. 4. (1) Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.

(2) При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.

(3) Областният управител се назначава от Министерския съвет.

(4) Заместник областните управители се назначават от министър- председателя.

(5) Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.

(6) В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.

(7) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Областният управител може да възложи с писмена заповед изпълнението на отделни функции на заместник областните управители съобразно ресорите им, определени по реда на ал. 5.

(8) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) За осъществяване на функциите си по финансово управление и контрол в администрацията областният управител може да делегира правомощията си на лице от състава на администрацията. Делегирането не освобождава областния управител от отговорност за изпълнението на делегираните правомощия.

Чл. 5. (1) Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт.

(2) Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.

Чл. 6. (1) Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Областният управител представя на главния секретар на Министерския съвет ежегоден доклад за състоянието на областната администрация.

Правомощия на областния управител

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Областният управител:

 1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 3. осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;
 4. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:

а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;

б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;

 1. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 2. осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 3. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 4. координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;
 5. провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 6. ръководи областния съвет за развитие;
 7. организира разработването на областната стратегия за развитие;
 8. внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 9. ръководи регионалния съвет за развитие при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
 10. отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;
 11. осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 12. ръководи областния съвет по сигурност;
 13. осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;
 14. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г.)отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;
 15. организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 16. (отм. – ДВ, бр. 34 от 2016 г.);
 17. утвърждава областните транспортни схеми;
 18. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 19. утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
 20. отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 21. издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 22. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 23. командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;
 24. командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 25. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 26. утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
 27. осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;
 28. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
 29. създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) (Нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

Последна редакция на 13 май, 2021 в 19:36

Skip to content https://www.livechatalternative.com/