Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана (КПСГОО)

Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана (КПСГОО)

На 12 май 2011г., със заповед № ЗД-02-26/12.05.2011 г. на Областния управител на област Пловдив и на основание чл. 7а, ал. 1 от Устройствения правилник на областните администрации бе създадена комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана. На заседание на Комисията, с решение, взето с Протокол №1/13.06.2011 г., бе изготвен Правилник за устройството и дейността на комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, който е утвърден от Главния секретар на Областна администрация и приет от Областния управител на област Пловдив, със заповед № ЗД-00-71/17.06.2011 г.

Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана е постоянно действащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране на постъпилите предложения и сигнали, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта.

При осъществяване на дейността си комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана се ръководи от основните принципи на законност, истинност, равенство, самостоятелност и безпристрастност, независимост и прозрачност.

Комисията изготвя годишен отчет за дейността си, който представя на областния управител. След приемането на годишния отчет се изготвя аналитичен доклад за дейността, приетите решения и постигнатия ефект през съответната година и се изпраща на Министерски съвет.

Документи по дейността

Дейност на комисията

Контакти

  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
  • тел.: (032) 605 548; (032) 605 512
  • тел.: 0800 11 032
  • факс: (032) 627 104
  • e-mail: delo@pd.government.bg

Последна редакция на 02 юни, 2022 в 13:31

Skip to content https://www.livechatalternative.com/