Областен съвет за правата на хората с увреждания на област Пловдив (ОСПХУ)

Съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Закона за хората с увреждания за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания областниs управител създава Областeн съвет.

Основните принципи на закона са: Личен избор и независимост на хората с увреждания и техните семейства; Равнопоставеност и недискриминация; Социално приобщаване и пълноценно, и ефективно участие на хората с увреждания и техните семейства в обществения живот; Достъпност.

Областите на подкрепа за хората с увреждания са: Здравеопазване; Образование; Заетост; Жилищно осигуряване; Достъпна среда в урбанизираните територии и обществените сгради; Транспорт; Култура; Спорт; Личен живот; Обществен и политически живот;  Правосъдие.

Средствата за оказване на подкрепа за хората с увреждания с цел социално приобщаване включват: Медицинска, професионална, социална, трудова и психологическа рехабилитация; Образование и професионално обучение; Услуги, подпомагащи трудовата реализация;  Достъпност и разумни улеснения; Социални услуги; Финансова подкрепа;  Достъпна информация; Достъп до правосъдие и правна защита; Осигуряване на лична мобилност с максимална степен на независимост; Лична помощ; Универсален дизайн; Други средства.

Министерският съвет определя държавната политика за правата на хората с увреждания. Държавната политика се осъществява от държавните и местните органи в сътрудничество с национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите, които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в тази област.

Областните съвети съдействат и подпомагат областните управители при осъществяване, анализиране, разработване на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво.

Документи по дейността

Дейност

Последна редакция на 22 декември, 2023 в 11:22

Skip to content https://www.livechatalternative.com/