Община Садово

Община Садово

Населени места: Садово, кв. Чешнигирово, Ахматово, Богданица, Болярци, Караджово, Катуница, Кочово, Моминско, Поповица, Селци, Христо Милево

Община Садово е разположена в централната част на Тракийската низина. Общата площ на Общината възлиза на 192 856 дка. По данни от последното преброяване, постоянното население на Община Садово е 16 946 човека. На територията на Общината работят фирми с разнообразен предмет на дейност: Като туристически услуги на територията на Общината се предлага ресторантьорство в заведения за обществено хранене. Природна забележителност за Общината е бялата водна лилия, която се намира в защитената местност „Мъртвицата“ , находяща се в землището на с. Поповица. В гр. Садово се намира Института за растителни генетични ресурси. В общината безработицата е трайно установила се – 34% от населението в трудоспособна възраст. Във всички населени места има читалища с добър, библиотечен фонд и развита самодейност.

 

За повече информация: www.sadovo.bg

Контакти
Кмет Димитър Здравков Тел. : 03118 2250
Факс: 03118 2500
e-mail: obsadowo@abv.bg
Заместник кмет Петър Георгиев Тел. : 03118 2250
Факс: 03118 2500
e-mail: obsadowo@abv.bg
Секретар на Общината Янко Атанасов Тел. : 03118 2315
факс: 03118 2500
e-mail: obsadowo@abv.bg
Председател на ОбС Атанас Телчаров Тел. : 03118 2601, в. 123
Адрес за кореспонденция: гр. Садово п.к. 4122, ул. „Иван Вазов“ №2
тел: +359 3118/ 2250; 2601 факс: +359 3118/ 2500
e-mail: sadovo@sadovo.bg;
web: www.sadovo.bg

Контрол по решения на ОбС Садово

Posts not found

No Документ Относно Преглед
3233 Views | Last update 20.11.2018 11:06:09