Областен координационен център по Механизъм за съвместна работа на институциите (МОНOKЦ)

Областен координационен център по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

На основание чл.5, ал.3, т. 3 от Постановление № 100/08.06.2018 г. на МС (изм. и доп. № 259/14.10.2019 година) е създаден Областен координационен център. Той е постоянно действащ орган, чрез който се координира дейността по изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

На основание чл. 5, ал. 3 от Постановление № 100/08.06.2018 г. на МС (изм. и доп. № 259/14.10.2019 година) Областните управители:

  • осъществяват контрол за изпълнението на Механизма по чл. 1, ал. 1 на областно ниво и при искане от началника на регионалното управление на образованието оказват съдействие, като осъществяват координация между институциите;
  • изискват от ръководителите на институциите по чл. 3, ал. 12, т. 2 на територията на областта да определят представители за участието им в екипите за обхват;
  • създават областни координационни центрове и провеждат един път месечно срещи за подпомагане координацията на регионалните структури на министерствата и регионалните представители на администрациите, ангажирани с изпълнението на постановлението;
  • осъществяват контрол за изпълнението на дейностите по чл. 5, ал. 4 от кметовете на общините. 5. (нова – ДВ, бр. 82 от 2019 г.) при необходимост изискват информация от териториалните поделения или филиали към Агенцията по заетостта с цел установяване на адресите на регистрираните в дирекция „Бюро по труда“ родители на деца и ученици, които екипите не са намерили на посочените адреси.

Документи

Дейност на комисията

Контакти

  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
  • тел.: (032) 605 577; (032) 605 512
  • тел.: 0800 11 032
  • факс: (032) 627 104
  • e-mail: ei@pd.government.bg

Последна редакция на 22 декември, 2023 в 14:47

Skip to content https://www.livechatalternative.com/