Регистър на актове за изработване на устройствени планове (ПУП)

No Документ Относно Преглед
1 Заповед ПУП № ДС-12-1/16.04.2024г.

Разрешавам на „ФЕРО ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 200885133 да възложи изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Външен водопровод, захранващ ПИ 55909.10.84 по КККР на гр. Перущица, преминаващ през землищата на с. Йоаким Груево, община Стамболийски и гр. Перущица, община Перущица в област Пловдив“ . . .

2 Заповед ПУП № ДС-12-1/22.02.2023г.

Разрешавам на Богдан Сяров, собственик на ПИ с идентификатор 66651.41.16 по КККР на с. Ситово, да възложи изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Трасе на водопровод за захранване на ПИ 66651.41.16 по КККР на с. Ситово, преминаващо през землищата на с. Ситово, община „Родопи“ и с. Добралък, община Куклен, в област Пловдив“ …

3 Заповед ПУП № ДС-12-7/19.12.2022г.

Разрешавам на „ЕОПА“ ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 205372362 да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Трасе на пътна връзка за ПИ с идентификатор 34028.16.173 по КККР на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, преминаващо през териториите на община Перущица и община Стамболийски, в област Пловдив“…

4 Заповед ПУП № ДС-12-5/13.09.2022г.

Разрешавам на Здравко Узунов, собственик на ПИ 40467.9.393 и ПИ 40467.9.435 по КККР на гр. Куклен, за които е утвърдена площадка за проектиране на „Жилищно застрояване“, да възложи изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Трасе на ел. кабел 20 kV за захранване на ПИ 40467.9.393 и ПИ 40467.9.435 по КККР на гр. Куклен, преминаващо през землищата на с. Брестник, община „Родопи“ и гр. Куклен, община Куклен, в област Пловдив“

5 Заповед ПУП № ДС-12-4/09.09.2022г.

Одобрявам: Разрешавам на „Цетин България“ ЕАД да възложат изработване на ПУП – проект за изменение на парцеларен план за линеен обект: „Кабелна линия НН за външно ел. захранване на ППС 3232, разположена в ПИ 51127.61.30 по КККР на с. Нареченски бани, община Асеновград“ попадащ в землищета на с. Югово, община Лъки и с. Нареченски бани, община Асеновград в област Пловдив …

6 Заповед ПУП № ДС-12-2/30.03.2022г.

Одобрявам: Одобрявам по смисъла на чл. 125 от ЗУТ задание за проектиране на ПУП — парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Довеждащи водопроводи от нови тръбни кладенци в ПИ с идентификатор № 34028.8.1 в землището но с. Йоаким Груево, община Стамболийски до ПС „Брестовица 2” …

7 Заповед ПУП № ДС-12-1/16.02.2022г.

Одобрявам: по смисъла на чл. 125 от ЗУТ задание за проектиране на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения, преминаваща през землищата на гр. Кричим, община Кричим, с. Устина и с. Брестовица, община Родопи и гр. Перущица, община Перущица в област Пловдив“.

8 Заповед ПУП № ДС-12-3/18.11.2021г.

Одобрявам: по смисъла на чл. 125 от ЗУТ задание за проектиране на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод и улична канализация по път, представляващ поземлени имоти: ПИ 36498.8.46 и ПИ 36498.8.192 по кадастралната карта на гр. Карлово и ПИ 68080.122.127 по кадастралната карта на гр. Сопот, в област Пловдив“.

9 Заповед ПУП № ДС-12-2/15.03.2018г.

Разрешавам изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура: “Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до прекъсвателна шахта 50 м3, гр. Асеновград“, попадащ в териториите на две общини: Садово и Асеновград, в област Пловдив, съгласно одобреното задание по чл. 125 от ЗУТ

Последна редакция на 16 ноември, 2022 в 15:50

Skip to content https://www.livechatalternative.com/