Политически кабинет

Ангел Стоев - Областен управител на област Пловдив
Ангел Стоев – Областен управител на област Пловдив

Ангел Стоев

Областен управител на област Пловдив


Даниела Николова - Заместник областен управител на област Пловдив
Даниела Николова – Заместник областен управител на област Пловдив

Даниела Николова

Заместник областен управител


Иванка Петкова - Заместник областен управител на област Пловдив
Иванка Петкова – Заместник областен управител на област Пловдив

Иванка Петкова

Заместник областен управител


Политически кабинет

Чл. 7а. (Нов – ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) (1) Областният управител със заповед създава комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта.

(2) Председател на комисията по ал. 1 е заместник областен управител, а членове – служители от областната администрация.

(3) Комисията по ал. 1 осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административно процесуалния кодекс, като:

 1. приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
 2. преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
 4. информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
 5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.

(4) За изпълнение на задълженията по ал. 3 областният управител има право да изисква информация за производствата, образувани по предложения и сигнали, подадени до него.

(5) Комисията изготвя ежегодно доклад за дейността си, който представя на областния управител.

Чл. 7б. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишен текст на чл. 7а, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) (1) Областният управител създава на свое пряко подчинение политически кабинет.

(2) Политическият кабинет включва заместник областните управители. Областният управител може да възложи изпълнението на дейностите по провеждане на информационната политика на служител, отговарящ за връзките с обществеността, който се включва в състава на политическия кабинет.

(3) Политическият кабинет:

 1. подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
 2. (нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
 3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.

(4) (Нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) В изпълнение на задачите си по ал. 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.

Чл. 7в. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишен текст на чл. 7б, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Служителят за връзки с обществеността:

 1. организира и осъществява връзките на областния управител с обществеността;
 2. отговаря за представянето на решенията на областния управител и за довеждането им до знанието на обществеността;
 3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на областния управител;
 4. планира и осъществява връзките на областния управител със средствата за масово осведомяване;
 5. координира отразяването на изявите на областния управител, на заместник областните управители и на служителите на областната администрация в средствата за масово осведомяване;
 6. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;
 7. организира постъпването на информация в интернет страницата на областната администрация;
 8. (изм. – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.)предоставя информация на звеното за връзки с обществеността към министър-председателя.

Публикации

Областният оперативен щаб удължава грипната епидемия, учениците се връщат в клас след края на срочната ваканция

Областният оперативен щаб удължава грипната епидемия, учениците се връщат в клас след края на срочната ...

Областният оперативен щаб предложи грипна ваканция за учениците на територията на Пловдивска област

Областният оперативен щаб предложи грипна ваканция за учениците на територията на Пловдивска област

Областният оперативен щаб предлага на територията на Пловдивска област да бъде обявена грипна епидемия

Областният оперативен щаб предлага на територията на Пловдивска област да бъде обявена грипна епидемия

Областният управител участва в честването на 145-ата годишнина от Освобождението на Пловдив

Областният управител участва в честването на 145-ата годишнина от Освобождението на Пловдив

Пловдивска област е пред грипна епидемия

Пловдивска област е пред грипна епидемия

Ангел Стоев, д-р Областен управител на Област Пловдив

Поздравление на областния управител на област Пловдив Ангел Стоев по случай Рождество Христово и Нова ...

Коледен концерт на таланти от СУ "Цар Симеон Велики" обра овациите в Областна администрация

Коледен концерт на таланти от СУ „Цар Симеон Велики“ обра овациите в Областна администрация

Ангел Стоев, д-р Областен управител на Област Пловдив

Ангел Стоев: Категорично възразявам срещу опитите украинските бежанци да бъдат изгонени от „Втори дом“

Ангел Стоев отличи „Гайдарите от Алтън Калофер“ за принос към културното наследство

Ангел Стоев отличи „Гайдарите от Алтън Калофер“ за принос към  културното наследство

Ангел Стоев, д-р Областен управител на Област Пловдив

Поздравление по случай Студентския празник – 8 декември

Последна редакция на 12 август, 2022 в 21:56

https://www.livechatalternative.com/