Политически кабинет

Ангел Стоев - Областен управител на област Пловдив

Ангел Стоев, д-р

Областен управител на област Пловдив


Даниела Николова - Заместник областен управител на област Пловдив

Даниела Николова – Кършева

Заместник областен управител


Иванка Петкова - Заместник областен управител на област Пловдив

Иванка Петкова

Заместник областен управител


Политически кабинет

Чл. 7а. (Нов – ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) (1) Областният управител със заповед създава комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта.

(2) Председател на комисията по ал. 1 е заместник областен управител, а членове – служители от областната администрация.

(3) Комисията по ал. 1 осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административно процесуалния кодекс, като:

 1. приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
 2. преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
 4. информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
 5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.

(4) За изпълнение на задълженията по ал. 3 областният управител има право да изисква информация за производствата, образувани по предложения и сигнали, подадени до него.

(5) Комисията изготвя ежегодно доклад за дейността си, който представя на областния управител.

Чл. 7б. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишен текст на чл. 7а, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) (1) Областният управител създава на свое пряко подчинение политически кабинет.

(2) Политическият кабинет включва заместник областните управители. Областният управител може да възложи изпълнението на дейностите по провеждане на информационната политика на служител, отговарящ за връзките с обществеността, който се включва в състава на политическия кабинет.

(3) Политическият кабинет:

 1. подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
 2. (нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
 3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.

(4) (Нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) В изпълнение на задачите си по ал. 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.

Чл. 7в. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишен текст на чл. 7б, бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Служителят за връзки с обществеността:

 1. организира и осъществява връзките на областния управител с обществеността;
 2. отговаря за представянето на решенията на областния управител и за довеждането им до знанието на обществеността;
 3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на областния управител;
 4. планира и осъществява връзките на областния управител със средствата за масово осведомяване;
 5. координира отразяването на изявите на областния управител, на заместник областните управители и на служителите на областната администрация в средствата за масово осведомяване;
 6. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;
 7. организира постъпването на информация в интернет страницата на областната администрация;
 8. (изм. – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.)предоставя информация на звеното за връзки с обществеността към министър-председателя.

Публикации

Ангел Стоев - Областен управител на област Пловдив

Ангел Стоев настоява пред енергийния министър за спиране дейността на „Европейски пътища“

Областният управител поиска тясно работно взаимодействие между ВиК – Пловдив, кмета на Община Хисаря и инициативния комитет по повод безводието в село Кръстевич

Областният управител поиска тясно работно взаимодействие между ВиК – Пловдив, кмета на Община Хисаря и ...

Обръщение на областния управител Ангел Стоев във връзка с настъпилия пожароопасен сезон

Обръщение на областния управител Ангел Стоев във връзка с настъпилия пожароопасен сезон

Зам.-областният Даниела Николова и главният секретар посрещнаха Контингент след мисия зад граница

Зам.-областният Даниела Николова и главният секретар посрещнаха Контингент след мисия зад граница

Ангел Стоев - Областен управител на област Пловдив

ПРИВЕТСТВИЕ

гр. Карлово - Паметника на Левски

Зам.-областните управители и главният секретар почетоха рождението на Апостола

Областният управител призова служителите на МВР за бдителност и безкомпромисност в осигуряването на честен и прозрачен вот

Областният управител призова служителите на МВР за бдителност и безкомпромисност в осигуряването на честен и ...

Среща на областния управител с директора на РЗИ

Среща на областния управител с директора на РЗИ

Даниела Николова присъства на тържественото връчване на дипломите на абсолвентите от ЮФ

Даниела Николова присъства на тържественото връчване на дипломите на абсолвентите от ЮФ

Среща на Областна администрация с РИК-17

Среща на Областна администрация с РИК-17

https://www.livechatalternative.com/