Административни дейности

Държавна собственост
Наименование Регламент Формуляр
АД-ДС-1 Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка
АД-ДС-2 Отписване от актовите книги на имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на реституционни закони
АД-ДС-3 Отписване от актовите книги на имоти, неправилно актувани като държавна собственост
АД-ДС-4 Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества
АД-ДС-5 Отписване от актовите книги на имоти – частна държавна собственост, преминали в собственост на общините
АД-ДС-6 Отписване от актовите книги на имоти, възстановени с решение на поземлена комисия
АД-ДС-7 Отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план
АД-ДС-8 Отписване от актовите книги на реституирани имоти със съдебно решение
АД-ДС-9 Отписване от актовите книги на реституирани имоти със заповед на кмета на общината
АД-ДС-10 Отписване от актовите книги на имоти, закупени с договор от областен управител
АД-ДС-11 Издаване на решения за обезщетяване по реда на закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) въз основа на влязло в сила съдебно решение
АД-ДС-12 Изготвяне на експертизи за оценка на дължимото обезщетение по реда на закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
АД-ДС-13 Продажба на земя – частна държавна собственост, на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда върху нея
АД-ДС-14 Продажба на сграда – частна държавна собственост, на лица, притежаващи собственост върху земята
АД-ДС-15 Ликвидиране /прекратяване/ на съществуваща съсобственост между държавата и физически или юридически лица чрез изкупуване частта на държавата
АД-ДС-16 Продажба на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка до 10 000 лева, чрез търг Няма
АД-ДС-17 Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи
АД-ДС-18 Замяна на имот-частна държавна собственост или на право на строеж върху имот-частна държавна собственост, чиято данъчна оценка е под 500 000 лева с имот или право на строеж – собственост на физически или юридически лица
АД-ДС-19 Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – частна държавна собственост
АД-ДС-20 Безвъзмездно предоставяне на имоти – частна държавна собственост, за управление на общини и ведомства
АД-ДС-21 Издаване на удостоверения при продажба на съсобствен имот
Регионално развитие и териториално устройство
Наименование Регламент Формуляр
АД-РРТУ-1 Одобряване на районна устройствена схема, която засяга територията на една област
АД-РРТУ-2 Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, в държавни имоти, стопанисвани от областния управител
АД-РРТУ-3 Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общински съвет, на проекти за общи устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от закона за устройство на територията, и на други общи устройствени планове
АД-РРТУ-4 Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общински съвет, на проекти за подробни устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от закона за устройство на територията, и на други подробни устройствени планове
АД-РРТУ-6 Одобряване на планове за земи по §4 – §4Л от ПЗР на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
АД-РРТУ-7 Одобряване на инвестиционен проект като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ
АД-РРТУ-8 Издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 3 от Закон за устройство на територията
АД-РРТУ-9 Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от Закон за устройство на територията

Последна редакция на 31 май, 2018 в 23:16

Skip to content https://www.livechatalternative.com/