ИНФОРМАЦИЯ

З  А  П  О  В Е  Д

№ РД-20-14/15.01.2024 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация

Н А Р Е Ж Д  А М:

  1. Отменям Заповед № РД-20-21/07.02.2023 г. на Областния управител на област Пловдив.
  2. Утвърждавам Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Пловдив, както и форматите, в които е достъпна по чл.15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация.
  3. Настоящата заповед и утвърденият Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Пловдив, както и форматите, в които е достъпна по чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация да се публикуват в секция „Достъп до информация“ на интернет страницата на Областна администрация – Пловдив.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите на Областна администрация – Пловдив за сведение и изпълнение от центъра за административно обслужване чрез АИС „Архимед“.

Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЗЮМБИЛЕВ
Областен управител на област Пловдив


СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ, КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЬПНА ПО ЧЛ. 15А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯФОРМАТ
1Описание на правомощията на Областен управител на област Пловдив и данни за организацията, функциите и отговорностите на Областна администрация – ПловдивHtml, pdf
2Списък на издадените актове в изпълнение на правомощия на Областен управителpdf
ЗОписание на информационните масиви и ресурси, използвани от Областна администрация – ПловдивHtml, pdf
4Наименование, адрес, адреса на електронна поща, телефон и работното време на центъра за административно обслужване в Областна администрация – Пловдив, който отговаря и за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информацияHtml, pdf
5Устройствен правилник на областните администрации и Вътрешни правила за организацията на административното обслужване, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданитеHtml, Pdf, Docx
6Стратегии, планове, програми и отчети за дейносттаHtml, Pdf
7Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финансиHtml, Pdf
8Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчкиHtml,Pdf, Docx
9Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производствотоHtml, Pdf
10Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, начините на подаване на заявления и формите за предоставяне на достъп, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информациятаHtml, Pdf
11Обявления за конкурси за държавни служителиHtml,Docx
12Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интересиHtml, Pdf
13Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането муHtml, Pdf
14Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДОИHtml, Pdf
15Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИHtml, Pdf
16Друга информация, определена със законHtml, Pdf

Последна редакция на 16 януари, 2024 в 10:08

Skip to content https://www.livechatalternative.com/