ИНФОРМАЦИЯ

З А П О В Е Д

№ РД-20-15 /03.02.2017г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 15а, ал. 3  от Закона за достъп до обществена информация

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Утвърждавам Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Пловдив, както и форматите, в които е достъпна по чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация.

ІІ. Настоящата заповед и утвърденият Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Пловдив, както и форматите, в които е достъпна по чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация да се публикуват на интернет страницата на Областна администрация – Пловдив.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите на Областна администрация – Пловдив за сведение и изпълнение от Звеното за административно обслужване чрез АИС „Архимед”.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ      (п)

Областен управител на област Пловдив

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ,

ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ, КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА ПО ЧЛ. 15А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ ФОРМАТ
1. Описание на правомощията на Областния управител на област Пловдив и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него Областна администрация – Пловдив Html, Pdf
2. Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа общи административни актове Html, Pdf
3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Областна администрация – Пловдив Html, Pdf
4. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в Областна администрация – Пловдив, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация Html, Pdf
5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите Html, Pdf, Docx
6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността Html, Pdf
7. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси Html, Pdf
8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки Html, Pdf, Docx
9. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството Html, Pdf
10. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията Html, Pdf
11. Обявления за конкурси за държавни служители Html, Docx
12. Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Html, Pdf
13. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му Html, Pdf
14. Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ Html, Pdf
15. Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ Html, Pdf
16. Друга информация, определена със закон. Html, Pdf

Изтегли: Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Пловдив, както и форматите, в които е достъпна по чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация.