ИНФОРМАЦИЯ

З А П О В Е Д

№ РД-20-27 /02.03.2021г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 15а, ал. 3  от Закона за достъп до обществена информация

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Отменям моя Заповед РД-20-29/28.02.2020 г.

2. Утвърждавам Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Пловдив, както и форматите, в които е достьпна по чл. 15а, ал.З на Закона за достьп до обществена информация.

3. Настоящата заповед и утвърденият Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Пловдив, както и форматите, в които е достьпна по чл.15а, ал.З на ЗДОИ да се публикуват на интернет страницата на администрацията.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите на Областна администрация Пловдив за сведение и изпълнение от Звеното за административно обслужване чрез АИС „Архимед еПроцес“.

Дани Каназирева
Областен управител на област Пловдив

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ,

ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ, КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА ПО ЧЛ. 15А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯФОРМАТ
1.Описание на правомощията на Областния управител на област Пловдив и данни за организацията, функциите и отговорностите на Областна администрация – ПловдивHtml, Pdf
2.Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия на Областен управителPdf
3.Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Областна администрация – ПловдивHtml, Pdf
4.Наименование, адрес, адреса на електронната поща, телефон и работното време на звеното за административно обслужване в Областна администрация – Пловдив, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информацияHtml, Pdf
5.Устройствен правилник на областните администрации и вътрешни правила за организацията на административното обслужване, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданитеHtml, Pdf, Docx
6.Стратегии, планове, програми и отчети за дейносттаHtml, Pdf
7.Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финансиHtml, Pdf
8.Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчкиHtml, Pdf, Docx
9.Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производствотоHtml, Pdf
10.Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, начините на подаване на заявления и формите за предоставяне а достъп, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информациятаHtml, Pdf
11.Обявления за конкурси за държавни служителиHtml, Docx
12.Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интересиHtml, Pdf
13.Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането муHtml, Pdf
14.Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИHtml, Pdf
15.Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИHtml, Pdf
16.Друга информация, определена със закон.Html, Pdf

Изтегли: Заповед РД-20-27/02.03.2021 за определяне Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Пловдив, както и форматите, в които е достъпна по чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация.

https://www.livechatalternative.com/