ИНФОРМАЦИЯ

З  А  П  О  В Е  Д

№ РД-20-34/09.02.2022 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.15а, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация

Н А Р Е Ж Д  А М:

 1. Отменям моя Заповед РД-20-27/02.03.2021 г.
 2. Утвърждавам Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Пловдив, както и форматите, в които е достъпна по чл.15а, ал.3 на Закона за достъп до обществена информация.
 3. Настоящата заповед и утвърденият Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Пловдив, както и форматите, в които е достъпна по чл.15а, ал.3 на ЗДОИ да се публикуват на интернет страницата на администрацията.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите на Областна администрация – Пловдив за сведение и изпълнение от Звеното за административно обслужване чрез АИС „Архимед“.

ЙОРДАН ИВАНОВ

Областен управител на област Пловдив

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ,

ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ, КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА ПО ЧЛ. 15А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/

 • Описание на правомощията на Областния управител на област Пловдив и данни за организацията, функциите и отговорностите на Областна администрация – Пловдив – Html, Pdf
 • Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия на Областен управител – Pdf
 • Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Областна администрация – Пловдив – Html, Pdf
 • Наименование, адрес, адреса на електронната поща, телефон и работното време на звеното за административно обслужване в Областна администрация – Пловдив, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация – Html, Pdf
 • Устройствен правилник на областните администрации и вътрешни правила за организацията на административното обслужване, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите – Html, Pdf, Docx
 • Стратегии, планове, програми и отчети за дейността – Html, Pdf
 • Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси – Html, Pdf
 • Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки – Html, Pdf, Docx
 • Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството – Html, Pdf
 • Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, начините на подаване на заявления и формите за предоставяне а достъп, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията – Html, Pdf
 • Обявления за конкурси за държавни служители – Html, Docx
 • Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – Html, Pdf
 • Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му – Html, Pdf
 • Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ – Html, Pdf
 • Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ – Html, Pdf

Друга информация, определена със закон – Html, Pdf

Последна редакция на 11 февруари, 2022 в 10:20

https://www.livechatalternative.com/