Главен секретар

Георги Янев - Главен секретар на Областна администрация Пловдив

Георги Янев

Главен секретар на Областна администрация Пловдив

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.

Правомощия

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Главен секретар

Чл. 12. Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.
Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Главният секретар се назначава от областния управител.
Чл. 14. Главният секретар:

 1. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.)ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
 2. (нова – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
 3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
 4. (нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;
 5. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 4, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
 6. (предишна т. 4, изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 5, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.)утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
 7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 6, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
 8. (нова – ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 7, изм., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.)организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;
 9. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 8, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.

Чл. 14а. (Нов – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) При отсъствие на главния секретар от страната или когато той ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от областния управител директор на дирекция.

Контакти

 • тел: +359 32 605512
 • факс: +359 32 627104;
 • e-mail: oa@pd.government.bg
 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1

Последна редакция на 17 май, 2023 в 16:24

Skip to content https://www.livechatalternative.com/