Главен секретар

Borislav-Dimov-001

Борислав Димов

Главен секретар

Борислав Димов е роден на 20.09. 1974 г. в гр. Момчилград.

Средното си образование завършва през 1992г. През 1997г. завършва Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“ в гр. Велико Търново като магистър,  с военна специалност „Войсково разузнаване“ и гражданска специалност – Турска филология. В периода 2011-2012г. получава образователна степен магистър – специалност „Национална и регионална сигурност“ и специализация „Управление на кризи“.  През 2014 година защитава магистърска степен по специалността „Национална и регионална сигурност“ и специализация „Защита на класифицираната информация“.

От 2001 до 2015 работи като военнослужещ, от които две години към Многонационални мирни сили Югоизточна Европа-Пловдив. През ноември 2015г. започва работа в ОМП на Областна администрация – Пловдив. От януари 2016 е Ръководител „Синя зона“ в ОП „Паркиране и репатриране“.

На 14.03.2016 година е назначен за Главен секретар на Областна администрация-Пловдив.

Със заповед РД-21-1 от 15.03.2016г.  на Здравко Димитров, Областен управител на област Пловдив,  на Борислав Димов са делегирани следите правомощия:

 1. Да издава заповеди за командировки в страната на служителите по служебно или трудово правоотношение;
 2. Да издава заповеди за ползване на редовния платен годишен отпуск, неплатен или друг вид отпуск, както за прекъсване или отлагане ползването на отпуск на служители по служебно или трудово правоотношение;
 3. Да следи стриктното изпълнение на утвърдения от Областния управител график за отпуските на служителите в администрацията.
 4. Да контролира отчитането на степента на изпълнение на политиките и програмите, в рамките на утвърдената от Министъра на финансите процедура, в определените от първостепенния разпоредител срокове.

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.

Правомощия

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Главен секретар

Чл. 12. Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.
Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Главният секретар се назначава от областния управител.
Чл. 14. Главният секретар:

 1. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.)ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
 2. (нова – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
 3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
 4. (нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;
 5. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 4, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
 6. (предишна т. 4, изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 5, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.)утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
 7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 6, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
 8. (нова – ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 7, изм., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.)организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;
 9. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 8, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.

Чл. 14а. (Нов – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) При отсъствие на главния секретар от страната или когато той ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от областния управител директор на дирекция.

Контакти

 • тел: +359 32 605512
 • факс: +359 32 627104;
 • e-mail: oa@pd.government.bg
 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
2495 Views | Last update 02.09.2019 16:32:02