Информация за граждани във връзка с извънредната епидемична обстановка (Актуализация 16.07.2020г. 10:30ч.)

До 31 юли 2020 година:

Всички лица, които се намират в обществения транспорт, в аптеките, оптики лечебни и здравни заведения, национални центрове по проблемите за обществено здраве, административни учреждения , железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и други места, в които се обслужват граждани и имат достъп граждани СА ДЛЪЖНИ да носят защитна маска за лице/ за еднократна или многократна употреба/ или друго средство, покриващо носа и устата.

Изключение: Не е задължително носенето на маски за:

 • клиенти на местата за хранене и в питейните заведения
 • за спортуващите на закрито за времето на физическата дейност
 • при посещение на конференции и семинари по време на изказвания(лекции, презентации и др.), като задължително трябва да спазват физическа дистанция от публиката от 1.5 метра
 • участниците и водещите в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра от останалите лица.

Задължително е спазване на 1.5 метра физическа дистанция за всички граждани, които се намират на открити обществени места/паркове, улици, автобусни спирки/.

Препоръчително е носене на маски на открити на закрити места, където не може да се осигури физическа дистанция между лицата от 1.5 метра.

I. МЕРКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО ЗАСЯГАТ ТЪРГОВСКИ И УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

До 31 юли 2020 са забранени:

 1. Присъствените учебни занятия в училищата, центровете за личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и учебните занятия във висшите училища.

Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти и докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ:

 • Присъствието на деца, на ученици и на докторанти на територията на институциите от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища се допуска за осъществяването на дейности по приключване на учебната 2019/2020г, както и на практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 • Присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностното развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование.
 • Обучения, които се провеждат от Академията на МВР и във Военна академия „Г.С.Раковски“
 1. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия МОГАТ да се провеждат при заетост на местата 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1.5 м и спазване на противоепидемичните мерки съгласно заповед № РД-01-403 от 15.07.2020г. на Министъра на здравеопазването.
 2. Културно-развлекателните мероприятия/театри, концерт, сценични прояви, занятия от танцовото и музикално изкуство, както и занимални от ЮЛ и ФЛ и други/ МОГАТ да се организират и провеждат при заетост на местата от 50 % от общия им капацитет на закрито и на открито, при спазване на физическа дистанция от 1.5 м  и спазване на противоепидемичните мерки съгласно заповед № РД-01-403 от 15.07.2020г. на Министъра на здравеопазването.
 3. Масови събирания, в т.ч. сватби, балове, кръщенета и други празненства МОГАТ да се провеждат при спазване на дистанция от 1.5. метра и спазването на всичкипротивоепидемични мерки съгласно заповед № РД-01-403 от 15.07.2020г. на Министъра на здравеопазването.
 4. Забранени са болничните посещения на близък в лечебните заведения за болнична помощ, както и в специализираните домове за възрастни хора и домове за деца.
 5. Посещанията в дискотеки, барове, нощни клубове и други подобни заведения на открито и закрито се допуска при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет при спазването на указанията на браншовите организации.

II. МЕРКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ:

Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и на закрито, се провеждат БЕЗ ПУБЛИКА.

III. МЕРКИ, КОИТО РАБОТОДАТЕЛИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ:

 1. Всички работодатели и органи по назначаване следва да осигурят дистанционна форма на работа(надомна работа или работа от разстояние) в зависимост от спецификата и възможността на съответната трудова дейност.

Когато е невъзможно на работодателя да приложи дистанционна форма на полагане на труд за своите служители, той е задължен да организира провеждането на противоепидемичните мерки на работните места и помещения включващи дезинфекция, дистанция, инструктаж, осигуряване на лични предпазни средства в зависимост от оценката на риска на работното място/

 1. Собствениците на търговски обекти, обекти с обществено предназначение или други обекти, които предлагат услуги на гражданите са длъжни:
  • Да организират дейността си, така че да се спазва дистанция от 1.5 м между служител и потребител (както на откритите места, така и в закрити обекти);
  • Да осигурят дезинфектант за ръце на входа на обекта;
  • Да създадат организация за контрол на входа на обекта, с цел неструпване на хора и спазване на дистанция между тях;
  • Да информират чрез информационни табели клиентите за организацията на влизане, указания по спазване на социална дистанция, дезинфекция и носене на маски;

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ:

Допълнителни мерки ще бъдат въвеждани от Областния кризисен щаб  в зависимост от конкретни данни и отчитане на спецификата за заболеваемостта на територията на област Пловдив.

V. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ:

Нарушенията на мерките, въведени от Министъра на здравеопазването или от директора на регионалната здравна инспекция, се установяват с акт за установяване на нарушения на мерките от:

 1. Длъжностни лица, определени от държавни здравни инспектори;
 2. Длъжностни лица, определени от регионалната здравна инспекция-Пловдив;
 3. Длъжностни лица, определени от директор на ОД на МВР-Пловдив;
 4. Длъжностни лица, определени от кметовете на общини.

Българска агенция по безопасност на храните реализира проверки в заведенията за хранене и развлечения на основание на Закона за храните.

Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ реализира проверки за спазване на изискванията на въведените противоепидемични мерки от Министъра на здравеопазването.

Наказанието се определя в наказателно постановление, което се издава съответно от директора на РЗИ-Пловдив, директора на ОД на МВР – Пловдив, кметовете на общини на територията на област Пловдив.

 Наказанието е под формата на парична глоба в размер, определен в Закона за здравето.

 Държавен здравен контрол включва правомощие по спиране експлоатацията на обекти с обществено предназначение, на части от тях или на съответна дейност, като  за това се уведомява незабавно директора на регионалната здравна инспекция. 

Заповеди на Министъра на здравеопазването:

Укзания на браншовите организации

Заповед № РД-01-403/15.07.2020г.

Заповеди

Документи