Информация за граждани във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната

ДО 30 АПРИЛ 2021 ГОДИНА:

1. Възобновява се присъственият учебен процес за:

а) учениците от първи до четвърти клас и задължителните групи за предучилищно образование;

б) учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания;

в)  учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището;

г) учениците от пети до дванадесети клас, извън тези по буква „в“, при спазване на следния график:

аа) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;

бб) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.

2. Извън графика по т. 1, буква „г“ се допуска и присъственото провеждане на:

а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

б) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;

в) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;

г) олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.

3. Дейностите по т. 1 и 2 се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние за учениците по т. 1, буква „г“ се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

4. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, с изключение на тези за деца до четвърти клас.

5. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на провеждането на:

а) практически занятия, обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;

б) семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат проведени в електронна среда, при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице;

в) държавни изпити и защити на дипломни работи.

6. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на присъствените занятия за деца до четвърти клас, както и по отношение на провеждането на практически занятия, обучения и изпити, които не могат да бъдат проведени от разстояние в електронна среда.

7. Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала“.

8. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници“.

9. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).

10. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

11. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.

12. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.

13. Посещенията в самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им.

14. До 28.04.2021 г. се преустановяват посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове. От 29.04.2021 г. посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.

15. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, извън тези по т. 14, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа и носене на защитни маски за лице от персонала.

16. До 15.04.2021 г. се преустановяват посещенията в игралните зали и казина. От 16.04.2021 г. посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице.

17. До 15.04.2021 г. се преустановяват посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, фитнес центровете, банките, застрахователите, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори, доставчиците на съобщителни и комунални услуги, услуги по химическо чистене, автосервизите, автомивките и центровете по т. 13 (при използване на не повече от 50% от капацитета им) в тях. Посещенията на заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, извън тези по т. 14, намиращи се на територията на търговски центрове се допускат при условията на т. 15.

18. До 27.04.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната. 

19. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м. 

20. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

21.  Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

22. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

23. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

24. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените  противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ:

Допълнителни организационни мерки ще бъдат въвеждани от Областния кризисен щаб  в зависимост от конкретни данни и отчитане на спецификата за заболеваемостта на територията на област Пловдив.

  КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ:

Нарушенията на мерките, въведени от Министъра на здравеопазването или от директора на регионалната здравна инспекция, се установяват с акт за установяване на нарушения на мерките от:

        1. Длъжностни лица, определени от държавни здравни инспектори;

        2. Длъжностни лица, определени от регионалната здравна инспекция-Пловдив;

        3. Длъжностни лица, определени от директор на ОД на МВР-Пловдив;

        4. Длъжностни лица, определени от кметовете на общини.

Българска агенция по безопасност на храните реализира проверки в заведенията за хранене и развлечения на основание на Закона за храните.

Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ реализира проверки за спазване на изискванията на въведените противоепидемични мерки от Министъра на здравеопазването.

Наказанието се определя в наказателно постановление, което се издава съответно от директора на РЗИ-Пловдив, директора на ОД на МВР – Пловдив, кметовете на общини на територията на област Пловдив.

Наказанието е под формата на парична глоба в размер, определен в Закона за здравето.

Държавен здравен контрол включва правомощие по спиране експлоатацията на обекти с обществено предназначение, на части от тях или на съответна дейност, като  за това се уведомява незабавно директора на регионалната здравна инспекция. 

Последна редакция на 03 юни, 2021 в 11:20

https://www.livechatalternative.com/