Информация за граждани във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната

До   30 ноември 2020 година:

Всички лица, които се намират в обществения транспорт, в аптеките, оптики лечебни и здравни заведения, национални центрове по проблемите за обществено здраве, административни учреждения, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и други места, в които се обслужват граждани и имат достъп граждани СА ДЛЪЖНИ да носят защитна маска за лице/ за еднократна или многократна употреба/ или друго средство, покриващо носа и устата.

Гражданите, които се намират на открити обществени места, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да носят маски, ако има струпване на хора и невъзможност да се спазва физическа дистанция от 1.5 метра

Изключение: Не е задължително носенето на маски за:

 • клиенти на местата за хранене и в питейните заведения
 • за спортуващите на закрито за времето на физическата дейност
 • при посещение на конференции и семинари по време на изказвания(лекции, презентации и др.), като задължително трябва да спазват физическа дистанция от публиката от 1.5 метра
 • участниците и водещите в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра от останалите лица.
 • Децата до 6-годишна възраст

Задължително е спазване на 1.5 метра физическа дистанция за всички граждани, които се намират на открити обществени места/паркове,улици,автобусни спирки/.

I. МЕРКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО ЗАСЯГАТ ТЪРГОВСКИ И УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

 • Възобновяват се присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.
 • Учебният процес се организира и провежда в съответствие с изготвени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата за предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.

Висше образование:

 • Всяко висше училище създава свои изисквания в съответствие с въведените със заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.
 • При възможност обучителния процес да се провежда от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии.

Други обучителни институции:

 • Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от физически или юридически лица, предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност – да бъде осигурена физическа дистанция между лицата от 1.5 метра.

Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия СЕ ПРЕПОРЪЧВА да се провеждат дистанционно, а при невъзможност – да се провеждат при заетост на местата 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1.5 м и спазване на противоепидемичните мерки.

Културно-развлекателните мероприятия/театри, концерт, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, МОГАТ да се организират и провеждат при заетост на местата от 50 % от общия им капацитет на закрито и на открито, при спазване на физическа дистанция от 1.5 м  и спазване на противоепидемичните мерки.

Групови празненства на открито и закрито, в т.ч. сватби, балове, кръщенета и други  МОГАТ да се провеждат при спазване на дистанция от 1.5. метра и спазването на всички противоепидемични мерки.

Посещенията в дискотеки, барове, нощни клубове и други подобни заведения на открито и закрито се допуска при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет.

Забранени са болничните посещения на външни лица/свиждания в лечебните заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролните им дейности.

ДОПУСКАТ се посещения на външни лица по изключение в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни  по преценка на директора на заведението и след представяне на декларация, че лицето не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва противоепидемичните мерки на територията на институцията. Ограничението НЕ СЕ ОТНАСЯ до контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

II. МЕРКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ:

Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и на закрито, се провеждат БЕЗ ПУБЛИКА.

При провеждане на спортни състезание на открито се допуска публика до 1000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50 %,  при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на дистанция от 1.5 метра съобразно изискванията на Министъра на младежта и спорта.

При провеждането на спортни състезания на закрито се допуска публика – при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра, при заетост на местата не повече от 50 %.

III. МЕРКИ, КОИТО РАБОТОДАТЕЛИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ:

 1. Всички работодатели и органи по назначаване следва да осигурят дистанционна форма на работа(надомна работа или работа от разстояние) в зависимост от спецификата и възможността на съответната трудова дейност, като работният процес включва работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, като ограничават несъществените контакти на работните места. Когато е невъзможно на работодателя да приложи дистанционна форма на полагане на труд за своите служители, той е задължен да организира провеждането на противоепидемичните мерки на работните места и помещения, включващи дезинфекция, дистанция, инструктаж, осигуряване на лични предпазни средства в зависимост от оценката на риска на работното място.
 2. Всички работодатели и органи по назначаване са длъжни да провеждат и организират следните противоепидемични мерки:
  • редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в заповед РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  • недопускане до работните места на лица с прояви на остри респираторни болести (температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и др.)
  • да провеждат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и да осигурят сапун и вода и дезинфектант;
  • да създадат организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1.5 метра;
  • да осигурят лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)
 3. Собствениците на търговски обекти, обекти с обществено предназначение или други обекти, които предлагат услуги на гражданите са длъжни:
 • Да организират дейността си, така че да се спазва дистанция от 1.5 м между служител и потребител (както на откритите места, така и в закрити обекти);
 • Да осигурят дезинфектант за ръце на входа на обекта;
 • Да създадат организация за контрол на входа на обекта, с цел неструпване на хора и спазване на дистанция между тях;
 • Да информират чрез информационни табели клиентите за организацията на влизане, указания по спазване на социална дистанция, дезинфекция и носене на маски;

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ:

Допълнителни мерки ще бъдат въвеждани от Областния кризисен щаб  в зависимост от конкретни данни и отчитане на спецификата за заболеваемостта на територията на област Пловдив.

V.  КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ:

Нарушенията на мерките, въведени от Министъра на здравеопазването или от директора на регионалната здравна инспекция, се установяват с акт за установяване на нарушения на мерките от:

        1. Длъжностни лица, определени от държавни здравни инспектори;

        2. Длъжностни лица, определени от регионалната здравна инспекция-Пловдив;

        3. Длъжностни лица, определени от директор на ОД на МВР-Пловдив;

        4. Длъжностни лица, определени от кметовете на общини.

Българска агенция по безопасност на храните реализира проверки в заведенията за хранене и развлечения на основание на Закона за храните.

Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ реализира проверки за спазване на изискванията на въведените противоепидемични мерки от Министъра на здравеопазването.

Наказанието се определя в наказателно постановление, което се издава съответно от директора на РЗИ-Пловдив, директора на ОД на МВР – Пловдив, кметовете на общини на територията на област Пловдив.

Наказанието е под формата на парична глоба в размер, определен в Закона за здравето.

Държавен здравен контрол включва правомощие по спиране експлоатацията на обекти с обществено предназначение, на части от тях или на съответна дейност, като  за това се уведомява незабавно директора на регионалната здравна инспекция. 

Заповеди

Документи