Информация за граждани във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната

ДО 31 ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА:

Всички лица, които се намират в обществения транспорт, в аптеките, оптики лечебни и здравни заведения, национални центрове по проблемите за обществено здраве, административни учреждения, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и други места, в които се обслужват граждани и имат достъп граждани СА ДЛЪЖНИ да носят защитна маска за лице/ за еднократна или многократна употреба/ или друго средство, покриващо носа и устата.

Гражданите, които се намират на открити обществени места, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да носят маски, ако има струпване на хора и невъзможност да се спазва физическа дистанция от 1.5 метра

Изключение: Не е задължително носенето на маски за:

 • клиенти на местата за хранене и в питейните заведения
 • за спортуващите на закрито за времето на физическата дейност
 • при посещение на конференции и семинари по време на изказвания(лекции, презентации и др.), като задължително трябва да спазват физическа дистанция от публиката от 1.5 метра
 • участниците и водещите в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра от останалите лица.
 • Децата до 6-годишна възраст

Задължително е спазване на 1.5 метра физическа дистанция за всички граждани, които се намират на открити обществени места/паркове, улици, автобусни спирки/.

I. МЕРКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО ЗАСЯГАТ ТЪРГОВСКИ И УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ:

ДО 31 януари 2021 ГОДИНА:

Училищно образование:

1. Преустановяват се: присъствените учебни занятия/учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение / в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. Решението за преминаване в електронна среда се взима от Министъра на образованието и науката при спазване на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Изключения:

 • провеждат се присъствени учебни занятия за учениците от 1-ви до 4-ти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа на личностното развитие.
 • Провеждат се приравнителни изпити при преместване на ученик;
 • Провеждат се изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул, ако ученик е допуснал повече от 25% отсъствия по предмета/модула и няма възможност да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална/дистанционна форма на обучение, която включва изпити за срочна оценка;
 • Провеждат се изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма на обучение
 • Провеждат се държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика на професията;
 • Провеждат се индивидуални дейности – индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени и практически изпитвания за текуща оценка в случаите, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;
 • Провеждат се индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;
 • Провеждат се областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се провеждат от разстояние.

2. Преустановява се: провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищата и извънучилищната среда за всички възрастови групи.

Изключение: провеждат се извънкласни дейности само в рамките на училищните паралелки.

3. Преустановява се: присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от ЮЛ или от ФЛ.

Изключение:

 • Могат да се провеждат занятия на деца до 4-ти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра.
 • Допуска се провеждането на курсове по оказване на долекарска помощ на пострадали от пътнотранспортно произшествие.

Висше образование:

4. Преустановя се присъствения учебен процес във висшите заведения.

Изключение:

 • Допуска се провеждането на държавни изпити и защити на дипломни работи.
 • Допуска се провеждането на практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;
 • Допуска се провеждането на семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат проведени в електронна среда.

Предучилищно образование:

5. Възобновяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

ТЪРГОВСКИ и КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ:

6. Преустановява се: провеждаването на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбийлгинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

Изключение: Могат да бъдат провеждани конкурси по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитие на академичния състав в Република България и други специални закони.

7. Преустановява се: провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия(кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство и други).

Изключение: Театрите работят при следните условия: заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 метра и задължително поставяне на защитни маски за лице.

8. ЗАБРАНЕНО Е: организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие повече от 15 човека.

9. Преустановява се: посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма.

Изключения:

 • Допускат се само доставки и взимане на храна на място за дома и офиса.
 • Ресторантите на територията на местата за настаняване могат да работят само за гости на съответното място за настаняване при използване на 50 % от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6:00 и 22:00 часа.

10. Преустановява се: посещенията в игрални зали и казина.

11. Преустановява се: посещенията в търговски центрове(представляващи една или повече сгради, в които са разположение магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ.

Изключения: В горепосочените обекти могат да работят магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникациите оператори и други доставчици на съобщителни и комунални услуги и услуги по химически чистене в тях.

Правила за работа в магазините за хранителни стоки: Не се допускат лица под 65-годишна възраст в обектите в часовете между 8:30 и 10:30.

12. Преустановява се: провеждането на групови туристически пътувания(екскурзии) с организиран транспорт в страната и чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

13. Забранени са болничните посещения на външни лица/свиждания в лечебните заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролните им дейности.

14. ВЪЗОБНОВЯВА СЕ провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение; дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

15. ДОПУСКАТ се посещения на външни лица по изключение в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни  по преценка на директора на заведението и след представяне на декларация, че лицето не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва противоепидемичните мерки на територията на институцията. Ограничението НЕ СЕ ОТНАСЯ до контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

16. Правила за работа на пазари, тържища и базари: Трябва да бъде създадена организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1.5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

17. Правила за работа при работа с клиенти: Всички собственици на обекти, които работят непосредствено с клиенти, следва да организират дейността си така че да не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

II. МЕРКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ:

Преустановява се: спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективни спортове за лица под 18-годишна възраст. Изключение се допуска само при картотекирани спортисти към спортните федерации.

 Спортните състезания за всички възрастови групи за провеждат БЕЗ ПУБЛИКА.

Преустановява се: посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

III. МЕРКИ, КОИТО РАБОТОДАТЕЛИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ:

 1. Всички работодатели и органи по назначаване следва да осигурят дистанционна форма на работа(надомна работа или работа от разстояние), като допускат присъствена работа на най-малко 50 % от персонала, в зависимост от спецификата и възможността на съответната трудова дейност, като работният процес включва работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, като ограничават несъществените контакти на работните места. Когато е невъзможно на работодателя да приложи дистанционна форма на полагане на труд за своите служители, той е задължен да организира провеждането на противоепидемичните мерки на работните места и помещения, включващи дезинфекция, дистанция, инструктаж, осигуряване на лични предпазни средства в зависимост от оценката на риска на работното място.
 2. Всички работодатели и органи по назначаване са длъжни да провеждат и организират следните противоепидемични мерки:
  • редовно проветряване и дезинфекция.
  • недопускане до работните места на лица с прояви на остри респираторни болести (температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и др.)
  • да провеждат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и да осигурят сапун и вода и дезинфектант;
  • да създадат организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1.5 метра;
  • да осигурят лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)
 3. Собствениците на търговски обекти, обекти с обществено предназначение или други обекти, които предлагат услуги на гражданите са длъжни:
 • Да организират контрол на броя на клиентите в съответния обект, така че да не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.;
 • Да осигурят дезинфектант за ръце на входа на обекта;
 • Да създадат организация за контрол на входа на обекта, с цел неструпване на хора и спазване на дистанция между тях;
 • Да информират чрез информационни табели клиентите за организацията на влизане, указания по спазване на социална дистанция, дезинфекция и носене на маски;

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ:

Допълнителни организационни мерки ще бъдат въвеждани от Областния кризисен щаб  в зависимост от конкретни данни и отчитане на спецификата за заболеваемостта на територията на област Пловдив.

V.  КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ:

Нарушенията на мерките, въведени от Министъра на здравеопазването или от директора на регионалната здравна инспекция, се установяват с акт за установяване на нарушения на мерките от:

        1. Длъжностни лица, определени от държавни здравни инспектори;

        2. Длъжностни лица, определени от регионалната здравна инспекция-Пловдив;

        3. Длъжностни лица, определени от директор на ОД на МВР-Пловдив;

        4. Длъжностни лица, определени от кметовете на общини.

Българска агенция по безопасност на храните реализира проверки в заведенията за хранене и развлечения на основание на Закона за храните.

Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ реализира проверки за спазване на изискванията на въведените противоепидемични мерки от Министъра на здравеопазването.

Наказанието се определя в наказателно постановление, което се издава съответно от директора на РЗИ-Пловдив, директора на ОД на МВР – Пловдив, кметовете на общини на територията на област Пловдив.

Наказанието е под формата на парична глоба в размер, определен в Закона за здравето.

Държавен здравен контрол включва правомощие по спиране експлоатацията на обекти с обществено предназначение, на части от тях или на съответна дейност, като  за това се уведомява незабавно директора на регионалната здравна инспекция.