Информация за граждани във връзка с извънредната епидемична обстановка (Актуализация 20.05.2020г. 11:00ч.)

I. МЕРКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО ЗАСЯГАТ ТЪРГОВСКИ И УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ:

До 14 юни 2020 са преустановени посещенията на:

 1. Увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове
 2. Закрити търговски площи на заведения за хранене и ресторанти(за бързо хранене, кафе-сладкарници, питейни заведения, развлекателни центрове,детски и спортни съоръжения на закрито, в това число и тези в търговските центрове тип МОЛ) Изключение: Работят заведенията на хранене с открита площ и самостоятелен вход в търговските центрове тип МОЛ.
 3. Търговски центрове тип МОЛ могат да отворят, считано от 18 май 2020 година.
 4. Провеждането и организирането на всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование. Изключение: Детските градини и детските ясли могат да възобновят своята дейност, считано от 22 май 2020г.
 5. Масови научни мероприятия – конференции, симпозиуми и др.;
 6. Масови културни мероприятия  на закрито ( театри, концерти, сценични прояви и др.).  Изключение: Музеи, галерии, библиотеки, кина – като при тях заетостта на местата трябва да е до 30 % от общия капацитет.;
 7. Спорни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места;
 8. Болничните посещения на близък в лечебните заведения, както и в специализираните домове за възрастни хора и домове за деца;
 9. Не се провеждат присъствени учебни занятия и всички извънкласни мероприятия(клубове, екскурзии, зелени училища) в училища и университети. Дистанционна форма на обучение се провежда по възможност. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти и докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение: Позволени са провеждането на обучение на водачи на МПС, въздухоплавателни средства, кораби, и в железопътния транспорт, както и обучения, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и тези, финансирани с публични средства по линия на Националния план за действие по заетостта за 2020г.

 II. МЕРКИ, КОИТО ВСЕКИ ГРАЖДАНИН СЛЕДВА ДА СПАЗВА:

 • Забранено е провеждането и организирането на събирания на групи хора над 10 лица./ с изключение на  колективното спортуване до 12 участника, което трябва да се практикува без публика и само на открити места/.
 • Само лицата над  60-годишна възраст могат да пазаруват в хранителните магазини и аптеки във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден.
 • Всички граждани са задължени да поставят защитна маска на лицето си (за еднократна или   многократна употреба) или друго средство(като шал, кърпа и др.), което да покрива устата и носа при посещение на:
 •  Всички закрити обществени места – са достъпни за всяко лице места, като: лечебни и здравни заведения, магазини, аптеки, дрогерии, оптики, бръснарски, фризьорски и козметични салони, транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти,  църкви, манастири, храмове, зали, администрации, културни обекти,:
 • Придвижването на гражданите на открити места (автобусни спирки,паркове, улици и др.) следва да се извършва при спазване на социална дистанция от 1.5. м за онези от тях, които не са семейства.

III. СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ:

Преустановени са:

 • Масовите спортни мероприятия на открити и закрити места (а именно: в зали, фитнес зали, клубове, спортни центрове)

Изключения:

 • Колективно спортуване за аматьори с до 12 участника без състезателен характер, без публика и без открити места.
 • Професионалните футболисти могат да започнат подготвителния тримесечен период за възстановяване тренираността и подновяване на първенството за първа и втора футболна лига на етапи, считано от 15.05.2020г.
 • Първенството за първа и втора лига може да започне от 05.06.2020г. без публика.
 • Възстановява се тренировъчния процес на спортистите в Програмата за олимпийска подготовка за 2021г. в определените в нея спортни бази.
 • Спортуване във фитнес центрове, които могат да отворят от 18 май 2020г. Изисквания: заетост на местата да бъде за не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв.м площ.

IV. МЕРКИ, КОИТО РАБОТОДАТЕЛИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ:

 1. Всички работодатели и органи по назначаване следва да осигурят дистанционна форма на работа(надомна работа или работа от разстояние) в зависимост от спецификата и възможността на съответната трудова дейност.
  • Когато е невъзможно на работодателя да приложи дистанционна форма на полагане на труд за своите служители, той е задължен да организира провеждането на противоепидемичните мерки на работните места и помещения, подробно описани в Приложение № 1 и Приложение № 2 на Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването.
 1. Собствениците на търговски обекти, обекти с обществено предназначение или други обекти, които предлагат услуги на гражданите са длъжни:
  • Да организират дейността си, така че да се спазва дистанция от 1.5 м между клиент и потребител (както на откритите места, така и в закрити обекти);
  • Да осигурят дезинфектант за ръце на входа на обекта;
  • Да създадат организация за контрол на входа на обекта, с цел неструпване на хора и спазване на дистанция между тях;
  • Да информират чрез информационни табели клиентите за организацията на влизане, указания по спазване на социална дистанция, дезинфекция и носене на маски;
  • Служителите на такива обекти, при които не може да се осигури дистанция от 1.5., са задължени да носят шлемове, осигурени от работодателите.

V. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ:

Нарушенията на мерките, въведени от Министъра на здравеопазването или от директора на регионалната здравна инспекция, се установяват с акт за установяване на нарушения на мерките от:

 1. Длъжностни лица, определени от държавни здравни инспектори;
 2. Длъжностни лица, определени от регионалната здравна инспекция-Пловдив;
 3. Длъжностни лица, определени от директор на ОД на МВР-Пловдив;
 4. Длъжностни лица, определени от кметовете на общини.

Наказанието се определя в наказателно постановление, което се издава съответно от директора на РЗИ-Пловдив, директора на ОД на МВР – Пловдив, кметовете на общини на територията на област Пловдив.

Наказанието е под формата на парична глоба в размер, определен в Закона за здравето.

Държавен здравен контрол включва правомощие по спиране експлоатацията на обекти с обществено предназначение, на части от тях или на съответна дейност, като  за това се уведомява незабавно директора на регионалната здравна инспекция. 

Основание за спиране е, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на хората, за разпространение на заразни заболявания или за възникване на отравяния.

В този контекст, държавните здравни инспектори спират незабавно с предписание експлоатацията на обекта или на части от него или на съответната дейност, определят мерки за отстраняване на нарушенията и незабавно уведомяват директора на регионалната здравната инспекция.

След което, директора на регионалната здравна инспекция, в срок до 48 часа от спиране на обекта издава заповед, с която потвърждава или отменя даденото предписание за спиране експлоатацията на обекта или на съответната дейност.

Когато предписанията са изпълнени, органът, издал заповедта, разрешава със заповед възстановяване на дейността или експлоатацията на обекта. / чл. 19 от Закона за здравето/

Гражданите ще бъдат своевременно информирани при промяна на предприетите мерки на територията на област Пловдив чрез интернет страницата на Областна администрация – Пловдив.

Заповеди

Документи