Проект №BG-RRP-4.020-0048 „Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда на Областна администрация – Пловдив“

Проект №BG-RRP-4.020-0048
„Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда на Областна администрация – Пловдив“

На 04.06.2024 г. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ влезе в изпълнение на договор за финансиране по процедура: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт към Националния план за възстановяване и устойчивост №BG-RRP-4.020-0048-С01 „Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда на Областна администрация – Пловдив“.

Основната цел на проекта е енергийно обновяване на 4 666 кв. м. публична инфраструктура – 1 брой  сграда на Областна администрация – Пловдив.

Етапите на изпълнение на проекта включват :

  • провеждане на избор на изпълнител за „Организация и управление и информация и публичност на проекта“;
  • изпълнение на дейности по „Организация и управление и информация и публичност на проекта“;
  • провеждане на избор на изпълнител за Проектиране (ЗУТ), авторски надзор и СМР за изпълнение на енергоспестяващи мерки;
  • изпълнение на дейности по Проектиране (ЗУТ), авторски надзор и СМР за изпълнение на енергоспестяващи мерки;
  • провеждане на избор на изпълнител за „Строителен надзор и оценка на съответствието“;
  • изпълнение на дейности по „Строителен надзор и оценка на съответствието“;
  • провеждане на избор на изпълнител за „Изготвяне на обследване за ЕЕ и сертификат за ЕЕ и изготвяне на ТО и технически паспорт“;
  • Изпълнение на дейности по „Изготвяне на обследване за ЕЕ и сертификат за ЕЕ и изготвяне на ТО и технически паспорт“;
  • Изпълнение на дейности по  „Въвеждане на обекта в експлоатация“.

Резултатите са свързани с постигане на клас на енергопотребление „А“ и над 80% спестяване на първична енергия, което рефлектира върху подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и допринася за постигането на целите на дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.- към 2030 г.

Общата стойност на проекта е 1 024 680 лв., от които 853 900 лв. безвъзмездно европейско финансиране и 170 780 лв. – национално финансиране.

–––––––––––––––– Проект № BG-RRP-4.020-0048 ––––––––––––––––

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейски съюз NextGenerationEU.  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Областна администрация-Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа.

Skip to content https://www.livechatalternative.com/