АД-РРТУ-2: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, в държавни имоти, стопанисвани от областния управител

Формуляр за заявка АД-РРТУ-2

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017