АД-РРТУ-4: Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общински съвет, на проекти за подробни устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от закона за устройство на територията, и на други подробни устройствени планове

Формуляр за заявка АД-РРТУ-4

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017