Одобрение за ПУП № ДС-12-1/08.01.2019г.

Одобрявам подробен устройствен план-парцеларен план за обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка ”Пловдив-Асеновград” от КМ 14+860 до км 25+150“, попадащи на териториите на общините Асеновград, Куклен и Родопи, в област Пловдив, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, неразделна част от настоящата заповед.

Прочетете повече

Заповед № ДС-12-5/17.12.2018г.

Разрешавам на „Телекабел” АД, с ЕИК 822120615 и адрес: гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна” № 29, да възложи изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии)

Прочетете повече
365 Views | Last update 18.12.2018 13:34:57