Каназирева: Ако Община Пловдив не беше прекратила концесията на стадион „Христо Ботев“ по взаимно съгласие, щеше да се окаже длъжник за над 5 милиона лева

 Решението е законсъобразно и не нарушава  обществения интерес

Във връзка със създалото се напрежение сред обществеността, относно прекратяването на концесията на стадион „Христо Ботев“ по взаимно съгласие,  включително публикации в медиите  за нарушен обществен интерес и нанесена вреда на община Пловдив в размер на 1 милион и 600 лева, бе извършена проверка на цялата документация  на концесията на стадион „Ботев“ от учредяването й през 2013 година до прекратяването й през декември 2019 година.

1.     По отношение на това дали е нарушен обществения интерес:

Истината е, че при така подписан договор, ако община Пловдив беше избрала да развали договора по вина на концесионера, а не по взаимно съгласие, съгласно чл. 11, ал 3 от концесионния договор, дори ПРИ ВИНА И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на договора от концесионера, то той  отново си запазва и има правото да получи обезщетение в размер на вложените инвестиции към датата на прекратяване на договора, а именно 6 576 500 млн. лв, които не остават в полза на Общината. Освен това концесионерът можеше и да упражни право на задържане върху построеното (подобренията) до приключване на съдебните дела и по този начин да блокира използването или инвестирането в обекта (в стадион „Ботев“) за неопределен срок. Трябва да се има предвид, че правоотношенията се уреждат по отменения Закон за концесиите, който е действал към момента на сключване на концесионния договор и допуска упражняване право на задържане за разлика от сега действащия закон.

От своя страна Община Пловдив щеше да има право на обезщетение за всички причинени вреди и пропуснати ползи и 10% обезщетение от размера на неизпълнените инвестиции. Неизпълнената част е 7 505 996 лв, като 10 % от тази сума 750 000 лв.;

Относно пропуснатите ползи и претърпени вреди, община Пловдив можеше да претендира само изискуемите задължения, тоест само дължимите концесионни възнаграждения от 2013-2019 ведно с лихвите за забавата им. Приблизително това прави общо за седемте години 398 000 хил. лв. и лихви 50 000 лв – ОБЩО – 450 000 лв.) Но не може и няма право да претендира като пропусната полза размера на концесионното възнаграждение, което би получила за останалия период на концесията от 2020-2048г., когато изтича 35 годишния срок. Тоест Общината  можеше да търси обезщетение в общ размер на 1 200 000 млн. лв.

А концесионерът ПФК „Ботев“ АД щеше да има право:

1. Да получи невъзстановените инвестиции по пазарна стойност – 6 576 500 млн. лв.

 2. да упражни право на задържане върху стадиона до изплащане на обезщетението.

При прихващане на двете задължения: 6 576 000 млн. лв за концесионера и 1 200 000 млн. лв за концедента, се получава, че концедента Община Пловдив щеше да дължи над 5 млн. лева. невъзстановени разходи на концесионера ПФК „Ботев“ АД и да се окаже длъжник с блокиран и недостроен стадион за неопределен  срок..

При прекратяване на договора по взаимно съгласие:

В полза на Община Пловдив остава:

1.     Вложените инвестиции в размер на 6 576 500 млн. лв.;

2.     Инвестиционен проект в размер на 929 496 лв;

3.     Внесената гаранция в размер на 482 000 лв;

„Разбирам притесненията на привържениците и на двата клуба. Те изцяло се съвпадат и с моите. Не искам и няма да си позволя да изпадам във футболна реторика, искам единствено да не остават съмнения за нарушен обществен интерес, но ПРИ ТАКА ПОДПИСАН ДОГОВОР, единственият вариант в полза на Пловдив, е прекратяване му по взаимно съгласие,  в противен случай Пловдив и данъкоплатците щяха да бъдат ощетени с над 5 млн. лв. и блокиран стадион, заяви областният управител Дани Каназирева

При осъществения административен контрол по законосъобразността на решението, с което се разваля концесията по взаимно съгласие и след като бе разгледано  предложението от вносителя с придружаващите го документи заключението е, че  същото е законосъобразно.

Без значение кой на кой отбор симпатизира, аз вярвам, че нито един пловдивчанин не иска да вижда един недовършен строеж в центъра на града ни. Сигурна съм, че разумните привърженици, на който и да е отбор, не търсят конфронтация, а се опитват да защитят интереса на клуба си. Аз уважавам това, така и трябва да бъде“, заключи Каназирева

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017