Кариери, Съобщения

Обява за конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 19.12.2016г. 14:41ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

За длъжността  Юрисконсулт в отдел ДСРР – Дирекция “АКРРДС“ в Специализирана администрация на Областна администрация  гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от07.12.2016г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-10 от 21.11.2016 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до интервю следните кандидати:

 1. Антония Пенчева Стойкова – 13т.
 2. Елена Василева Тенчева – 11т.
 3. Марианна Юриевна Лапшина – не се явила
 4. Гьокан Ведат Салих – 19т.
 5. Емилия Младенова Моллова – 28т.
 6. Албена Георгиева Попова – Хаджиева – 25т.
 7. Стела Здравкова Стоянова – 18т.
 8. Силвия Емилова Мусърлиева – 24т.
 9. Елена Николова Панайотова – 21т.
 10. Юлия Радева Дагова – не се явила
 11. Сидер Валентинов Михайлов – 15т.
 12. Стефан Ясенов Моллов – не се явил
 13. Лилия Аспарухова Попова – не се явила
 14. Красимира Тодорова Недялкова – 9т.
 15. Георги Иванов Садърски – 9т.
 16. Никола Руменов Лемберов – не се явил
 17. Николина Господинова Госпова – 14т.
 18. Сениха Еминова Ловчалиева – 25т.
 19. Гергана Атанасова Калоферова – 20т.
 20. Християна Тодорова Бозева – не се явила
 21. Петя Димчева Карова – 17т.
 22. Ели Ангелова Воденичарова – 20т.
 23. Мирена Асенова Караджова – не се явила
 24. Галина Здравкова Шаламанова – 15т.
 25. Елисавета Здравкова Пехливанова – 21т.

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 22.12.2016 година от 10:00 часа  в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА : (п)


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

За длъжността  Юрисконсулт в отдел ДСРР – Дирекция “ АКРРДС“ в Специализирана администрация на Областна администрация  гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 07.12.2016г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-10 от 21.11.2016г. на Областния управител на област Пловдив:

І.     Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Антония Пенчева Стойкова;
 2. Елена Василева Тенчева;
 3. Марианна Юриевна Лапшина;
 4. Гьокан Ведат Салих;
 5. Емилия Младенова Моллова;
 6. Албена Георгиева Попова – Хаджиева;
 7. Стела Здравкова Стояновяа;
 8. Силвия Емилова Мусърлиева;
 9. Елена Николова Панайотова;
 10. Юлия Радева Дагова;
 11. Сидер Валентинов Михайлов;
 12. Стефан Ясенов Моллов;
 13. Лилия Аспарухова Попова;
 14. Красимира Тодорова Недялкова;
 15. Георги Иванов Садърски;
 16. Никола Руменов Лемберов;
 17. Николина Господинова Госпова;
 18. Сениха Еминова Ловчалиева;
 19. Гергана Атанасова Калоферова;
 20. Християна Тодорова Бозева
 21. Петя Димчева Карова;
 22. Ели Ангелова Воденичарова;
 23. Мирена Асенова Караджова;
 24. Галина Здравкова Шаламанова;
 25. Елисавета Здравкова Пехливанова;

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16.12.2016 година от 10:00 часа  в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :     /П/

Необходима литература

 1. Конституцията на Република България;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закона за държавна собственост;
 5. Закона за общинска собственост;
 6. АПК; ГПК; ЗМСМА;
 7. Устройствен правилник на областните администрации;

 


На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед на Областен управител № ЧР-22-10/21.11.2016 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „Юрисконсулт“

в Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“, с месторабота в гр. Областна администрация Пловдив, щатни бройки: 1 при следните условия:

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
  • образование: Магистър;
  • професионален опит – 0 години;
  • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.
 1. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

Степен на образование – Магистър
Минимален професионален опит – не се изисква
Минимален ранг за заемане на длъжността – V Младши
Вид правоотношение – Служебно
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
  • Съгласно утвърдена длъжностна характеристика;
 1. Начин за провеждане на конкурса:
  • Тест;
  • Интервю;
 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
  • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
  • Заявление за участие в конкурс;
  • Копие от диплома;
  • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
  • Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен;
  • Копие от лична карта;
  • Копие от документи за придобита правоспособност;
 1. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 01.12.2016, в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес гр. Пловдив, пл. „Н.Мушанов“ 1;
 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: http://www.pd.government.bg/, както и на таблото на Областна администрация Пловдив.
 1. Описание на длъжността: Подпомага ръковоството на отдел ДСРР, дирекция АКРРДС и Областния управител при провеждане на държавната политика в областта на държавната собственост.
 1. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 420 лв.

Последна редакция на 01 март, 2018 в 10:48

Skip to content https://www.livechatalternative.com/