Процедура: 00799-2016-0002

Предмет на поръчката: Изработване на Помощен план и План на новообразуваните имоти за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Отдих“, землище село Михилци, община Хисаря, област Пловдив.

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие;
 5. Решение за промяна;
 6. Разяснения;
 7. Протоколи;
 8. Протокол на КК;
 9. Решение за класиране;
 10. Информация за гаранции;
 11. Информация за сключен договор;
 12. Договор;
 13. Информация за извършени плащания;
  1. 12.2016г.;
 14. Информация за изпълнен договор;

Рег. номер в АОП: 00799-2016-0002

Създаден на: 23.11.2016г.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.12.2016г. 17:30ч.
Последна актуализация на: 19.12.2016г. 17:30ч.
Състояние: ВЪЗЛОЖЕНА!

654 Views | Last update 12.09.2018 14:11:51

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017