Областна администрация Пловдив внедрява нов модел за управление на качеството

Областна Администрация Пловдив внедрява нов модел за управление на качеството по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”.

Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ и се предвижда процесът по внедряване на CAF да започне през март/април 2017 г. Областна администрация Пловдив е една от избраните 16 администрации от общо 85 кандидатстващи институции, в която пилотно ще бъде въведен модела в сътрудничество с ИПА (Института по Публична Администрация). От стартирането на модела CAF досега повече от 3000 европейски организации са се регистрирали като негови потребители, а още хиляди във и извън Европа го прилагат за своите специфични цели на развитие.

Моделът CAF се въвежда в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., пътната карта за нейното изпълнение и приетия от Съвета за административна реформа през 2015 г. план за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление на качеството. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, който е разработен специално за публичния сектор и неговото прилагане има за цел да повишава качеството на управлението и организацията на работа на администрацията на всички нива, като една от основните цели е повишаване качеството на услуги и удовлетвореността на потребителите на административни услуги. Чрез прилагането на CAF, администрацията се развива по пътя на усъвършенстване на изпълнението.

Общата продължителност на процеса на въвеждането на модела в организацията е около шест месеца като основна роля в него играе сформираният вътрешен екип, който ще направи самооценка на организацията и план за подобрения, съдържащ мерки за усъвършенстване.

„Вече е сформиран екипа в Областна администрация Пловдив. Включени са експерти от всички нива и отдели на администрацията, за да се обхване цялостно дейността. Първоначалното обучение е преминато успешно и екипа е амбициран за работа и внедряване на модела CAF. В края на проекта екипа трябва да представи доклад-план за подобрения.  Изпълнението на разработения план ще стане част от процеса на управление на администрацията“, заяви директорът на АПОФУС Лидия Гимишева.

Областна администрация Пловдив вече има сериозно повишаване на показателите, отчетени в доклада за състоянието на администрацията, публикувани в Интегрираната информационна система на държавната администрация за миналата година. В сравнение с 2015 година неколкократно са се повишили ръстовете в сферите „връзки с обществеността“, „място за достъп“, „обратна връзка“, „усъвършенстване на основните процеси“, „възможност за информационна система чрез Интернет“, управленска информационна система“, „измерване на потреблението на услуги от клиентите“, „удовлетвореност на клиента“, „ концепцията едно гише“, „движещи сили и лидерство“ и др.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация - Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017