Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 31.05.2017г. в 16:35ч.)

 Обновена на 31.05.2017г. 16:35ч. 

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА
За длъжността  Главен експерт в Дирекция “ АПОФУС“ в Обща администрация на Областна администрация  гр. Пловдив

 1. Цветанка Димитрова Баталова – не се явила
 2. Надежда Тошева Балтова – 14 т.
 3. Димитър Георгиев Георгиев – 30 т.

Съгласно Протокол от №1 от 23.05.2017 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-2 от 03.05.2017 г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.
Интервюто ще се проведе на 02.06.2017г. от 10.00ч. в сградата на Областна администрация Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :     /П/


 Обновена на 23.05.2017г. 11:11ч. 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

За длъжността Главен експерт в  Дирекция “ АПОФУС“ в Областна администрация  гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 23.05.2017г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-2 от 03.05.2017 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Цветанка Димитрова Баталова
 2. Надежда Тошева Балтова
 3. Димитър Георгиев Георгиев

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 31.05.2017 година от 10:00 часа  в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :     /П/

Необходима литература:

 1. Устройствен правилник на областните администрации
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България;
 5. Закон за защита на класифицираната информация;
 6. Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областен управител на област Пловдив

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт“

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността, с месторабота в гр. Пловдив, Областна администрация Пловдив, щатни бройки: 1 при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование:  Бакалавър;
 • професионален опит – 2 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши;

2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

Степен на образование – Магистър
Минимален професионален опит – не се изисква;
Минимален ранг за заемане на длъжността – V Младши
Вид правоотношение – Служебно

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Съгласно утвърдена длъжностна характеристика;

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю;

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Заявление за участие в конкурс;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен;
 • Копие от лична карта;

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 16.05.2017г., в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес гр. Пловдив, пл.“Н.Мушанов“ 1.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: http://www.pd.government.bg/, както и на таблото на Областна администрация Пловдив.

8. Описание на длъжността: Да подпомага Областния управител при планирането, организацията и управлението на отбранително – мобилизационната подготовка на населението в областта.

9. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 460 лв.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017