Кариери Съобщения

Обява за конкурс за длъжността ”Юрисконсулт” в Отдел „Правен и административен контрол“

Актуализация: 31.05.2019г. 09:46ч.

Приключен с назначаване


СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

За длъжността  Юрисконсулт в отдел ПАК – Дирекция “ АКРРДС“ в Специализирана администрация на Областна администрация гр. Пловдив                     

Съгласно Протокол от № 1 от 25.04.2019 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-20-49 от 09.04.2019 г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

 1. Кристиан Тодоров Балев – 7 т.
 2. Вангел Христов Рангелов – 16 т.
 3. Христина Николаева Христозова – не се е явил
 4. Гергана Атанасова Калоферова – 21 т.
 5. Радостина Руменова Моллова – 25 т.
 6. Симона Петкова Петкова – 10 т.
 7. Красимира Тодорова Александрова – не се е явил
 8. Петър Манолов Мурджев – 15 т.
 9. Васил Йорданов Христев – 14 т.
 10.  Петър Николаев Хамбарлийски – 20 т.
 11.  Ангел Атанасов Гегов – 12 т.
 12.  Заприн Господинов Динев – 9 т.
 13.  Мария Венциславова Инчева – 23 т.
 14.  Владимир Лъчезаров Бинев – 10 т.
 15.  Марианна Юриевана Лапшина – 9 т.
 16.  Александър Георгиев Александров – 8 т.
 17.  Надежда Георгиева Байчева – не се е явил
 18.  Владимира Вълчева Вълчева – не се е явил
 19.  Владимир Иванов Лазаров – 20 т.
 20.  Станислав Кръстев Делииванов – не се е явил
 21.  Райна Иванова Жекова – не се е явил
 22.  Магдалена Асенова Летиева – 13 т.
 23.  Митко Руменов Митев – 8 т.
 24.  Мария Ангелова Ангелова – 17 т.
 25.  Миглена Петкова Гъркова – 28 т.
 26.  Денка Наскова Динкова – 14 т.
 27.  Живко Асенов Казаков – 13 т.
 28.  Ваня Атанасова Георгиева – 17 т.
 29.  Мариана Любенова Банева – не се е явил

Интервюто ще се проведе на 20.05.2019 година от 11:00 часа в сградата на Областна администрация- гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:  /П/


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

За длъжността  Юрисконсулт в отдел ПАК – Дирекция “ АКРРДС“ в Специализирана администрация на Областна администрация гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 25.04.2019 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-20-49 от 09.04.2019 г. на Областния управител на област Пловдив:

     І.     Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Кристиан Тодоров Балев
 2. Вангел Христов Рангелов
 3. Христина Николаева Христозова
 4. Гергана Атанасова Калоферова
 5. Радостина Руменова Моллова
 6. Симона Петкова Петкова
 7. Красимира Тодорова Александрова
 8. Петър Манолов Мурджев
 9. Васил Йорданов Христев
 10.  Петър Николаев Хамбарлийски
 11.  Ангел Атанасов Гегов
 12.  Заприн Господинов Динев
 13.  Мария Венциславова Инчева
 14.  Владимир Лъчезаров Бинев
 15.  Марианна Юриевана Лапшина
 16.  Александър Георгиев Александров
 17.  Надежда Георгиева Байчева
 18.  Владимира Вълчева Вълчева
 19.  Владимир Иванов Лазаров
 20.  Станислав Кръстев Делииванов
 21.  Райна Иванова Жекова
 22.  Магдалена Асенова Летиева
 23.  Митко Руменов Митев
 24.  Мария Ангелова Ангелова
 25.  Миглена Петкова Гъркова
 26.  Денка Наскова Динкова
 27.  Живко Асенов Казаков
 28.  Ваня Атанасова Георгиева
 29.  Мариана Любенова Банева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 10.05.2019г. от 10.00 часа, в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив, пл. Никола Мушанов №1, ет.3, заседателна зала № 300.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :   

Необходима литература:

 1. Конституцията на Република България
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закона за обществените поръчки;
 5. Закона за държавна собственост;
 6. Закона за общинска собственост;
 7. АПК; ГПК; ЗМСМА;
 8. Устройствен правилник на областните администрации;

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл.10а, ал. 1 и 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността: ”Юрисконсулт” в Отдел „Правен и административен контрол“.

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

Степен на образование – Магистър Право

Класификатор на длъжностите в администрацията

Минимален професионален опит – не се изисква

Класификатор на длъжностите в администрацията

Минимален ранг за заемане на длъжността – V Младши

Класификатор на длъжностите в администрацията

Вид правоотношение – Служебно

Класификатор на длъжностите в администрацията

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Съгласно утвърдена длъжностна характеристика
 • Удостоверение за юридическа правоспособност

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс
 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
 • Копие от диплома
 • Копие от документи за придобита правоспособност
 • Автобиография (европейски формат)

Място на подаване – Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1 в Деловодството, от 09:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 19.04.2019г.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: pd.government.bg, както и на информационното таблото на партера в сградата на Областна администрация – Пловдив..

Описание на длъжността: Оказва правна помощ за законосъобразно упражняване на правомощията на областния управител на област Пловдив.

Минимален размер на основна месечна заплата – 590 лв.

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
Областен управител


Последна редакция на 31 май, 2019 в 10:49

https://www.livechatalternative.com/