Заповед № ДС-09-33/03.10.2017г.

Относно: Определяне на наемател във връзка със спечелен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

Заповед № ДС-09-33/03.10.2017г. на Областен управител на област Пловдив

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017