Годишен доклад за младежта на област Пловдив за 2017г.

Разглежданите индикатори в Националната стратегия за младежта (2010-2020) за област Пловдив. Аналитичната справка е изготвена на базата на информацията, получена от 17 (брой) общини – община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Лъки, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение и община Хисаря.

Прочетете повече

Стратегически план за дейността на Областна администрация – Пловдив за периода 2017 – 2020

В изпълнение на Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г. и на основание чл. 33а от Закона за администрацията, през периода 2017-2020 г. Областна администрация Пловдив ще работи за постигане на стратегически цели от плана за дейността на Областна администрация – Пловдив за периода 2017 – 2020.

Прочетете повече

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016 – 2020г.

Законът за социално подпомагане и Правилникът за прилагането му въвеждат законодателна рамка в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите от социални услуги.

Прочетете повече

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Пловдив 2017 – 2020 г. Пловдив, 2017

Oбластната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Пловдив 2017-2020 г. е съгласувана от Областния съвет за развитие на област Пловдив на 08.09.2017 г. с Решение № 1, взето с Протокол № 1/ 08.09.2017 г., и от РУО – Пловдив съгласно чл. 196, ал.5 от ЗПУО.

Прочетете повече