Програма за енергийна ефективност на област Пловдив за периода 2020 – 2023 г.

Програма за енергийна ефективност на област Пловдив за периода 2020 – 2023 г.

Енергетиката е един от основните отрасли на българската икономика, от който зависи до голяма степен икономическият растеж, устойчивото и екологосъобразно

Прочетете повече

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на Област Пловдив 2019-2027г.

Стратегията за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив е изготвена на основание чл. 10, т. 1 от Закона за туризма и във връзка с реализацията на проекта „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS – Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014–2020“ и има за цел да постави на основата на стратегическото планиране за периода 2019–2025 г. устойчивото развитие на интегриран туризъм в област Пловдив, базирано на емпиричния подход, обединяващ икономическите, социалните и екологичните условия и влияния, с изграждане на средносрочна перспектива за изпълнението й.

Прочетете повече

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016 – 2020г.

Законът за социално подпомагане и Правилникът за прилагането му въвеждат законодателна рамка в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите от социални услуги.

Прочетете повече

Годишен доклад за младежта на област Пловдив за 2017г.

Разглежданите индикатори в Националната стратегия за младежта (2010-2020) за област Пловдив. Аналитичната справка е изготвена на базата на информацията, получена от 17 (брой) общини – община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Лъки, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение и община Хисаря.

Прочетете повече

Стратегически план за дейността на Областна администрация – Пловдив за периода 2017 – 2020

В изпълнение на Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г. и на основание чл. 33а от Закона за администрацията, през периода 2017-2020 г. Областна администрация Пловдив ще работи за постигане на стратегически цели от плана за дейността на Областна администрация – Пловдив за периода 2017 – 2020.

Прочетете повече