Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 27.03.2018г. 15:26ч.)

 Обновена на 27.03.2018г. 15:26ч. 

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

За длъжността  Главен експерт в отдел ДСРР – Дирекция “АКРРДС“ в  Областна администрация  гр. Пловдив

 1. Мария Сашкова Гуглева – 15т.
 2. Вероника Димитрова Сертова – 11т.
 3. Иванка Кирилова Даракчиева – 9т.
 4. Румен Георгиев Божиков – 6т.
 5. Марин Събев Събев – Не се явил
 6. Анелия Трифонова Тодорова – 12т.
 7. Ники Ваганова Агачан – Не се явила

Съгласно Протокол от №1 от 16.03.2018г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-2 от 28.02.2018 г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :     /П/


 Обновена на 20.03.2018г. 09:20ч. 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

За длъжността  Главен експерт в отдел ДСРР – Дирекция “АКРРДС“ в  Областна администрация  гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 16.03.2018г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-2 от 28.02.2018г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Мария Сашкова Гуглева
 2. Вероника Димитрова Сертова
 3. Иванка Кирилова Даракчиева
 4. Румен Георгиев Божиков
 5. Марин Събев Събев
 6. Анелия Трифонова Тодорова
 7. Ники Ваганова Агачан

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 27.03.2018 година от 10:00 часа  в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :     /П/

Необходима литература:

 1. Конституцията на Република България
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закона за обществените поръчки;
 5. Закона за държавна собственост;
 6. Закона за общинска собственост;
 7. Устройствен правилник на областните администрации;
 8. Закон за устройство на територията

 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областен управител на област Пловдив

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За  длъжност „Главен експерт“

в отдел „Държавна собственост и регионално развитие“, с месторабота в гр. Пловдив, Областна администрация Пловдив

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование: Висше – Бакалавър
 • професионален опит: 2 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши.
 • Вид правоотношение – служебно

Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване Нормативен акт
Заявление за участие в конкурс НПКДС
Декларация по чл.17 от НПКДС НПКДС
Копие от диплома НПКДС
Копие от придобита образователн – квалификационна степен НПКДС
Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудов или служебен стаж НПКДС
Копие от лична карта НПКДС

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Заявление за участие в конкурс;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен;
 • Копие от лична карта;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 12.03.2018г. включително, в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес гр. Пловдив, пл.“Н.Мушанов“ 1.

 • Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: http://www.pd.government.bg/, както и на таблото на Областна администрация Пловдив.

Описание на длъжността: Подпомага ръководството на отдела, дирекцията и областния управител при провеждане на държавната политика в областта на държавна собственост и инвестиционните проекти.

Минимален размер на основна месечна заплата – 510лв.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017