Кариери Съобщения

Обява за конкурс за длъжността „Старши счетоводител“ в Областна администрация – Пловдив

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

За длъжността Старши счетоводител в Дирекция “АПОФУС“ в Областна администрация гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 22.08.2018 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-4 от 02.08.2018 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допуска се до конкурс:
1. Стоян Николаев Бимбашев

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 27.08.2018 година от 10:00 часа в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА : /П/

Необходима литература:
1. Закон за държавния служител;
2. Закон за администрацията;
3. Закона за публични финанси;
4. Закона за счетоводство;
5. Закона за обществени поръчки;
6. Устройствен правилник на областните администрации;


На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността ”Старши счетоводител” в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“.
Брой обявени щатни бройки: 1.
Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование: Бакалавър
 • професионален опит: 1 година;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.
 • Вид правоотношение – служебно

Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

Заявление за участие в конкурс НПКДС
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 НПКДС
Копие от документ за придобита образователно- квалификационна степен – диплома НПКДС
Копие от документ , удостоверяващ трудов или служебен стаж НПКДС

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • При подаване на заявление кандидатът следва да представи лична карта

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС
 • Заявление за участие в конкурс
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
 • Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 16.08.2018г. включително, в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес гр. Пловдив, пл.“Н.Мушанов“1.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: http://www.pd.government.bg/, както и на таблото на Областна администрация Пловдив.

Описание на длъжността: Отразява счетоводната информация в счетоводните регистри с оглед законосъобразно изразходване на бюджетните и извънбюджетните средства на Областна администрация.

Минимален размер на основна месечна заплата – 600лв.

Последна редакция на 22 август, 2018 в 16:19

https://www.livechatalternative.com/