Кариери Обявления

Обява за конкурс за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Координация и европейска интеграция“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (Актуализация: 30.06.2022г. 09:38ч.)

30.06.2022г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността  Младши експерт в отдел  „Координация и европейска интеграция“, дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в специализирана администрация на Областна администрация-Пловдив.

     Въз основа Протокол № ЧР-22-2/ 29.06.20202 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-22-43 от 22.06.2022 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 • Милена Петрова Янкова
 • Симеон Николов Николов
 • Елеонора Стойчева Гагова
 • Светлана Георгиева Жилова
 • Лилия Валентинова Монева
 • Таня Делчева Дялкова
 • Цветомира Илкова Виденова
 • Евгения Илинова Василева
 • Янина Томова Атанасова
 • Даниел Веселинов Спасов
 • Преслава Стоянова Крислова
 • Екатерина Иванова Калчева

Не по-късно от 5 работни дни от публикуването на този списък, в сайта на администрацията ще бъде обявена датата, часа и мястото на провеждане на теста, както и необходимите материали за подготовка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :  /П/

10.06.2022г.

Описание на длъжността: Подпомага ръководството на администрацията, дирекцията и отдела при провеждането на държавната политика за европейско развитие на България и област Пловдив, за реализирането на социалната политика, културата, туризъм и образование на регионално ниво.

Минимален размер на основна месечна заплата: 710 лв., като размерът на основната месечна заплата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на държавния служител, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

Име на изискванеНормативен акт
Степен на образование – професионален бакалавър по…Класификатор на длъжностите в администрацията
Минимален професионален опит – не се изискваКласификатор на длъжностите в администрацията
Минимален ранг за заемане на длъжността – V МладшиКласификатор на длъжностите в администрацията
Вид правоотношение – СлужебноКласификатор на длъжностите в администрацията

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • съгласно утвърдена длъжностна характеристика.

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

Място на подаване – Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, в деловодството на администрацията, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 23.06.2022 г. включително.

Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т.1 НПКПМДС  следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на следния имейл адрес: hr@pd.government.bg

Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: pd.government.bg, както и на информационното таблото на партера в сградата на Областна администрация – Пловдив.

Лице за контакт: Тихомира Кулинска, Старши експерт ЧР, тел. 032/605 540  и тел. 0896026263, имейл адрес: hr@pd.government.bg

          

За контакти:

Тихомира Кулинска – старши експерт ЧР, тел. 032 605527, 032 605540, имейл адрес: hr@pd.government.bg

ЙОРДАН ИВАНОВ
Областен управител на област Пловдив

Последна редакция на 30 юни, 2022 в 09:40

https://www.livechatalternative.com/