Кариери, Обявления, Съобщения

Обява за конкурс за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Координация и европейска интеграция“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (Актуализация: 12.07.2022г. 13:20ч.)

20.07.2022г.

Приключен с назначение.

12.07.2022г.

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА  

за длъжността  Младши експерт в  отдел „Координация и европейска интеграция“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация – Пловдив

Mинималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

 1. Милена Петрова Янкова – 12 т.
 2. Симеон Николаев Николов – 30 т.
 3. Елеонора Стойчева Гагова – 15 т.
 4. Светлана Георгиева Жилова – 30 т.
 5. Лилия Валентинова Монева – не се явил
 6. Таня Делчева Дялкова – не се явил
 7. Цветомира Илкова Виденова – 18 т.
 8. Евгения Илинова Василева – не се явил
 9. Янина Томова Атанасова – не се явил
 10. Даниел Веселинов Спасов – 23 т.
 11. Преслава Стоянова Крислова – не се явил
 12. Екатерина Иванова Калчева – 24 т.

Интервюто ще се проведе на 13.07.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация-Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :  /П/

04.07.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТ

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 12.07.2022 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив, пл. Никола Мушанов № 1, ет. 3, заседателна зала № 300.

Необходима литература за подготовка:

 1. Конституцията на Република България;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закон за регионалното развитие;
 5. Правилник за приложение на ЗРР;
 6. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 7. Устройствен правилник на областните администрации;
 8. История за европейския съюз.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕСТА И ИНТЕРВЮТО

1. Тестът се състои от три различни варианта по 30 въпроса всеки един от тях от затворен тип. Всички въпроси имат само по един верен отговор. Кандидатът следва да огради с кръгче отговора, който смята за верен.

 • продължителността на провеждане на теста е 60 минути.
 • всички въпроси се оценяват с по 1 точка за всеки верен отговор.
 • минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 25 точки – резултатът от теста на всеки кандидат се умножава с коефициент 4.

Общо възможни точки от теста, умножен с коефициент 4 – 120 точки.

2. Интервюто протича чрез събеседване с всеки един от преминалите теста кандидатите поотделно. Всеки член на комисията оценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр по Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите при полагане на интервюто, е 5.

Общо възможни точки от интервюто са 140 т.

3. Система за определяне на резултатите:
Общата оценка се образува като сбор от резултатите получени на теста и интервюто.

4. Класиране:
Въз основа на проведения конкурс, комисията класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати. Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :    /П/                                                  Дата: 04.07.2022 г.

30.06.2022г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността  Младши експерт в отдел  „Координация и европейска интеграция“, дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в специализирана администрация на Областна администрация-Пловдив.

     Въз основа Протокол № ЧР-22-2/ 29.06.20202 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-22-43 от 22.06.2022 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 • Милена Петрова Янкова
 • Симеон Николов Николов
 • Елеонора Стойчева Гагова
 • Светлана Георгиева Жилова
 • Лилия Валентинова Монева
 • Таня Делчева Дялкова
 • Цветомира Илкова Виденова
 • Евгения Илинова Василева
 • Янина Томова Атанасова
 • Даниел Веселинов Спасов
 • Преслава Стоянова Крислова
 • Екатерина Иванова Калчева

Не по-късно от 5 работни дни от публикуването на този списък, в сайта на администрацията ще бъде обявена датата, часа и мястото на провеждане на теста, както и необходимите материали за подготовка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :  /П/

10.06.2022г.

Описание на длъжността: Подпомага ръководството на администрацията, дирекцията и отдела при провеждането на държавната политика за европейско развитие на България и област Пловдив, за реализирането на социалната политика, културата, туризъм и образование на регионално ниво.

Минимален размер на основна месечна заплата: 710 лв., като размерът на основната месечна заплата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на държавния служител, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

Име на изискванеНормативен акт
Степен на образование – професионален бакалавър по…Класификатор на длъжностите в администрацията
Минимален професионален опит – не се изискваКласификатор на длъжностите в администрацията
Минимален ранг за заемане на длъжността – V МладшиКласификатор на длъжностите в администрацията
Вид правоотношение – СлужебноКласификатор на длъжностите в администрацията

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • съгласно утвърдена длъжностна характеристика.

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

Място на подаване – Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, в деловодството на администрацията, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 23.06.2022 г. включително.

Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т.1 НПКПМДС  следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на следния имейл адрес: hr@pd.government.bg

Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: pd.government.bg, както и на информационното таблото на партера в сградата на Областна администрация – Пловдив.

Лице за контакт: Тихомира Кулинска, Старши експерт ЧР, тел. 032/605 540  и тел. 0896026263, имейл адрес: hr@pd.government.bg

          

За контакти:

Тихомира Кулинска – старши експерт ЧР, тел. 032 605527, 032 605540, имейл адрес: hr@pd.government.bg

ЙОРДАН ИВАНОВ
Областен управител на област Пловдив

Последна редакция на 02 август, 2022 в 13:43

Skip to content https://www.livechatalternative.com/