Документи, Стратегии

Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на Област Пловдив 2019-2027г.

Стратегията за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив е изготвена на основание чл. 10, т. 1 от Закона за туризма и във връзка с реализацията на проекта „Стратегии за интегриран, бавен, зелен и здравословен туризъм“ – INSiGHTS – Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014–2020“ и има за цел да постави на основата на стратегическото планиране за периода 2019–2027 г. устойчивото развитие на интегриран туризъм в област Пловдив, базирано на емпиричния подход, обединяващ икономическите, социалните и екологичните условия и влияния, с изграждане на средносрочна перспектива за изпълнението й.

“Стратегията за интегриран и устойчив туризъм на област Пловдив 2019-2027”е приета от Областния съвет за развитие на област Пловдив на 26.03.2019 г. с Решение № 1, взето с Протокол № 1 от 26.03.2019 г. и е съгласувана на 40-то редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Пловдив на 09.04.2019 г.

Документи

Последна редакция на 15 януари, 2020 в 16:40

Skip to content https://www.livechatalternative.com/