Кариери, Съобщения

Обява за конкурс за длъжността „Старши експерт“ в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Актуализация: 31.05.2019г. 09:35ч.

Приключен с назначаване.


СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА  

 За длъжността  „Старши експерт“ – Дирекция “ АПОФУС“ в Областна администрация гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 02.05.2019г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-20-50 от 08.04.2019 г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

 1. Мария Георгиева Маринова – 16 т.
 2. Стефан Валентинов Кехайов – 10 т.
 3. Светлана Григорова Петкова – не се я явил
 4. Тихомира Мирославова Кулинска – 28 т.
 5. Мария Веселинова Димитрова – 13 т.
 6. Василена Кръстева Паскалева – не се е явил
 7. Иванка Кирилова Даракчиева – 19 т.
 8. Надя Любомирова Стефанова – 6 т.

Интервюто ще се проведе на 27.05.2019 година от 11:00 часа в сградата на Областна администрация- гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :    /П/


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

За длъжността  „Старши експерт“ – Дирекция “ АПОФУС“ в Областна администрация гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 02.05.2019г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-20-50 от 08.04.2019г. на Областния управител на област Пловдив:

     І.     Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Мария Георгиева Маринова
 2. Стефан Валентинов Кехайов
 3. Светлана Григорова Петкова
 4. Тихомира Мирославова Кулинска
 5. Мария Веселинова Димитрова
 6. Василена Кръстева Паскалева
 7. Иванка Кирилова Даракчиева
 8. Надя Любомирова Стефанова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13.05.2019г. от 10.00 часа, в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив, пл. Никола Мушанов №1, ет.3, заседателна зала № 300.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :    /П/

Необходима литература:

 1. Устройствен правилник на областните администрации;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закона за обществена информация;
 5. Наредба за условията и реда за оценяване на държавния служител;
 6. Наредба за провеждане на конкурси за държавен служител;
 7. Кодекс на труда;
 8. Етичен кодекс.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл.10а, ал. 1 и 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността: „Старши експерт“ в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ .

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

Степен на образование – Бакалавър

Класификатор на длъжностите в администрацията

Минимален професионален опит – 1 година

Класификатор на длъжностите в администрацията

Минимален ранг за заемане на длъжността – V Младши

Класификатор на длъжностите в администрацията

Вид правоотношение – Служебно

Класификатор на длъжностите в администрацията

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Съгласно утвърдена длъжностна характеристика

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс;
 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копие от документи за придобито образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документ, удостоверяващ  продължителността на професионалния опит;
 • Автобиография (европейски формат);

Място на подаване – Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1 в Деловодството, от 09:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 25.04.2019г.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: pd.government.bg, както и на информационното таблото на партера в сградата на Областна администрация – Пловдив..

Описание на длъжността: Обслужване в областта на трудовото и служебно законодателство.

Минимален размер на основна месечна заплата – 605 лв.

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
Областен управител


Последна редакция на 31 май, 2019 в 10:50

Skip to content https://www.livechatalternative.com/