Акцент, Новини

Община Пловдив трябва да премахне бариерите в Централна градска част

Със свое решение областният управител Дани Каназирева дава едномесечен срок на Община Пловдив да премахне монтираните  бариери на улица «Железарска» в квартал «Капана», на улица „Княз Александър Дондуков-Корсаков“ и на изхода на улица „Май“ до кръстовището с улица „Преслав“. Решението е на база административната  проверка за законосъобразността на поставените преграждения  по сигнал на граждани и не подлежи на обжалване. Това съобщи на пресконференция областният управител.

„Разговарях с кмета на Пловдив Здравко Димитров и той прие доводите на експертите в областна администрация, посочи Каназирева.

На първо място улица „Железарска“ попада в границите на квартал „Капана“, а статутът на този квартал от 2016 год. в регистрите на Министерство на културата е „Групова недвижима културна ценност „Квартал Капана“. Груповите културни ценности с техните граници  и охранителни зони  формират защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство. При ремонтни дейности Общината следва предварително да е съгласувала проекта си за на улица „Железарска“, в т.ч. изграждане на караулка и монтиране на ограничителни елементи (бариера) с НИНКН. В този смисъл нормите са императивните.

На второ място възприетият подход при регулиране достъпа на МПС до въпросните улици нарушава режима за ползване на публичната общинска собственост и не намира основание в закона. Затварянето с бариера на индивидуализираните улици нарушава директно общинската Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, която не предвижда заграждане на улици-част от техническата инфраструктура на града, със статут на публична общинска собственост без конкретно решение на местния орган на самоуправление. Паркирането може да бъде забранено, но не може да се блокира преминаването на улицата. За монтирането на тези ограничителни съоръжения (бариери) няма решение на общинския съвет, което нарушава Закона за общинската собственост.

На трето място липсата на решение на  Експертния съвет на Общинската комисия по безопасност на движението и на конкретен мотивиран акт на общински съвет Пловдив, очертават по категоричен начин липсата на законосъобразност в действията на община Пловдив.

По аргументите на Общината:

Първо: община Пловдив не може да валидира действията си с наличието на приетия План за противодействие на тероризма на територията на Община Пловдив.

Планът е приет в изпълнение на Решение на МС от 2017 г. и Закона за противодействие на тероризма, по силата на които съдържа следните законоустановени мерки за превенция и предотвратяване от терористична заплаха и/или акт: 1.оповестяване и информиране; 2. координиране на действията на компетентните държавни и местни органи; 3. реагиране и управление на силите и средствата за предотвратяване и пресичане на извършването на терористичен акт; 4. разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки; 5. преодоляване на последиците при извършен терористичен акт. Без да се подценява изключителното значение на този съществен и задължителен стратегически документ, създаден на общинско ниво, е необходимо да се посочи, че визираната от общинската администрация превантивна мярка „контролиран достъп“ чрез монтиране на постоянноограничително съоръжение (бариери) на улиците „Железарска“, „Дондуков“, „Май“ и „Преслав“ не попада сред изчерпателно изброените превантивни мерки. Приетият план за противодействие на тероризма има за цел да създаде програмен алгоритъм за противодействие при възникване на евентуална реална заплаха от терористичен акт на територията на община Пловдив, поради което поставянето на постоянни ограничителни съоръжения (бариери) на посочените улици като административно действие не съответства на целта на закона.

Второ: община Пловдив се акцентира върху ролята и значението на действащ окончателен проект на Генерален план за организацията и движението за всички улици

ЗДвП регламентира, че всеки един „път“ следва да е отворен за обществено ползване, условията за използване на който са еднакви за всички участници в движението и всеки има право да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, като спазва установените правила за движение. Този документ не представлява доказателство за законосъобразните и правомерни действия. Приетият ГПОД и всички одобрени схеми към него представляват само част от фактическите мотиви въз основа на които ОбС може да приеме решение в този смисъл. В допълнение съгласно чл.9 от Закона за пътищата, поставянето на бариера може да се наложи като временна забрана за преминаване, но само при извършване на ремонтни дейности, аварии и бедствия или при предварително организирани мероприятия.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/