Акцент, Новини

Областният управител предприема действия за защита на обществения интерес на жителите на Белащица и Родопската яка във връзка с кариерите

Вчера се състоя работна среща в Министерство на енергетиката между областния управител Ангел Стоев, придружен от Емилия Иванова – заместник-кмет на Община Родопи, от една страна, и от друга – заместник-министъра на енергетиката Мирослав Дамянов, Станислав Станков – Директор на Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ при МЕ и Петър Драгоев – Директор на Дирекция „Екологична оценка на въздействие върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ при МОСВ.

Ангел Стоев е поставил за обсъждане два въпроса. Първият се отнася за спирането на възобновената дейност на „Европейски пътища“ на кариерата над Белащица, след решение на ВАС. Вторият е за недаване на съгласие за нов срок на концесия на „Холсим“ и неудължаване на срока на концесия на „Европейски пътища“.

В хода на разговорите стана ясно, че независимо от ясната обосновка на Областна управа относно опасността за водоизточниците на Белащица и активиране на съществуващите свлачища, единствената възможност за спирането на възобновената дейност на „Европейски пътища“ е констатиране на груби нарушения в дейността на концесионера, за каквито до момента няма постъпила информация. По втория проблем представителите на двете министерства са изразили мнение, че исканията на двете фирми са съобразени със Закона за подземните богатства и са допустими за разглеждане, т.е. трябва да бъде извървяна цялата процедура до взимането на крайно решение.

За да защити обществения интерес на живеещите в Белащица и цялата Родопска яка, областният управител ще изиска от РИОСВ Пловдив провеждане на задължителна процедура по ОВОС във връзка със заявленията на „Холсим“ и „Европейски пътища“. Също така ще поиска от ВиК Пловдив ускоряване на процедурата по създаване на санитарно-охранителна зона около водоизточниците на Белащица, тъй като двете кариери попадат в нея. Ангел Стоев ще настоява пред съответните органи за стриктен контрол върху работата на концесионера „Европейски пътища“.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/