АВиК, Съобщения

Покана извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

Рег. № АВК-02-13#1/25.02.2022 г.

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Относно: Покана за свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 198в, ал.6 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), наричан за краткост Правилника, както и във връзка с постъпил с писмо вх. № АВК-02-13/23.02.2022 г. Актуализиран модел на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като  ВиК  оператор за периода 2022 – 2026г.,  Ви уведомявам, че при непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание,  по моя инициатива

СВИКВАМ ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА,

което ще се проведе на 31.03.2022 г. (четвъртък) от 14.00 часа  в заседателна зала № 300 в сградата на Областна администрация Пловдив, площад “Никола Мушанов“  № 1, гр. Пловдив, като предлагам следния

Дневен ред:

1.Съгласуване на актуализиран бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като  ВиК  оператор за периода 2022 – 2026г.

2.Други.

Актуално разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията, определен съгласно чл. 8 от ПОДАВиК:

  Представител на държава/община             Обхват на обособената                територия/жители        Процентно съотношение на гласовете в АВиК- Пловдив
  1.Областен управител на област ПловдивТеритория на АВиК-Пловдив /област Пловдив/ –  683 027ж.35 %
2. Община Пловдив338 153 ж.32,18%
3. Община Асеновград64 034 ж.6,10%
4. Община Брезово7 298 ж.0,69%
5. Община Калояново11 879 ж.1,13%
6. Община Карлово52 307 ж.4,98%
7. Община Кричим8 409 ж.0,80%
8. Община Куклен6 431 ж.0,61%
9. Община Лъки2 902 ж.0,28%
10. Община Марица32 438 ж.3,09%
11. Община Перущица5 058 ж.0,48%
12. Община Първомай25 883 ж.2,46%
13. Община Раковски26 381 ж.2,51%
14. Община Родопи32 602 ж.3,10%
15. Община Садово15 604 ж.1,48%
16. Община Сопот9 827 ж.0,94%
  17.Община Стамболийски20 771 ж.1,98%
18. Община Съединение10 450 ж.0,99%
19. Община Хисаря12 600 ж.1,20%

От 13.40 до 13.55 часа, преди откриване на заседанието,  в изпълнение на чл. 12, ал.2 и ал.3 от ПОДАВиК, ще се извърши регистрация на присъстващите с право на глас и проверка на необходимия за провеждане на заседанието кворум, изискуем съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите.

На основание чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВиК определям 01.04.2022г. (петък), 14.00 часа като резервна дата и час за провеждане на заседанието, без промяна на дневния ред и място на провеждане и с време за регистрация  от 13.40 до 13.55 часа. За тази дата са валидни мандатите, предоставени на членовете на асоциацията за първоначално определената дата.

В изпълнение на чл.10, ал.5, т.5 от Правилника, предлагам следното проекто-решение по въпросите от дневния  ред :

По т.1:

На основание чл. 198в, ал. 4, т.5 от ЗВ и чл.6.4.(д) Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, сключен между Асоциацията и ВиК оператора, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив СЪГЛАСУВА актуализиран бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026г.

Съгласно чл. 10, ал.6 от Правилника материалите за заседанието Ви се изпращат на официалната електронна поща, ще се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Пловдив, раздел Асоциация по ВиК и ще бъдат предоставени на разположение за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на Асоциацията – пл. „Никола Мушанов” № 1, гр. Пловдив.

На основание разпоредбата на чл. 198е, ал.3 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника, считайте настоящото за покана за личното Ви присъствие на заседанието на общото събрание на Асоциацията в качеството Ви на кмет на община,  а при невъзможност  да участвате, общинският съвет следва да определи друг представител. В тази връзка и на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.7 от Правилника Ви напомням, че е необходимо за всяко заседание на общото събрание позицията и мандатът на представителя на общината да са съгласувани по ред, определен от общинския съвет. Решението на общинския съвет следва да представите най-късно в деня на заседанието.

Обръщам внимание, че според чл.14, ал.4 от ПОДАВиК, ако представител на община, имащ право на глас упражни това право като гласува с „против“ или „въздържал се“, следва да  представи писмено становище за това решение. Също така имайте в предвид, че на основание  чл.14, ал.5 от Правилника, при присъствие на представител на член на асоциацията, който не е упълномощен да гласува по някои въпроси от дневния ред, при изчисляването резултатите от гласуването и приемането на решение, гласът му по съответния въпрос се приема като „въздържал се“.

Припомням Ви, че съгласно чл. 11, ал. 1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, всеки от членовете на Асоциацията има право да иска включването в дневния ред на допълнителни въпроси за обсъждане  в срок не по-късно от 21 дни преди деня на провеждане на заседанието. Според чл. 11, ал.4 от Правилника, след изтичане на този срок, промени в дневния ред могат да се правят само с единодушното решение на всички членове на асоциацията.

За допълнителна информация може да се обръщате към Десислава Владимирова, главен секретар на Асоциация по ВиК – Пловдив, тел. 032 605 547 и на електронен адрес: avk@pd.government.bg.

Приложение:

1.Писмо вх. № АВК – 02-13/23.02.2022г. от управителя на „ВиК“ ЕООД  – Пловдив с приложен актуализиран модел на  бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2022-2026г.

С уважение,

/П/

ЙОРДАН ИВАНОВ

Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Материали за заседанието:

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:00

Skip to content https://www.livechatalternative.com/