АВиК, Съобщения

Покана за свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив на 06.12.2022 г.

Рег. № АВК-03-10/03.11.2022 г.

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Относно: Покана за свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 198в, ал.6 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 9, ал. 1 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), наричан за краткост Правилника

СВИКВАМ ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА,

което ще се проведе на 06.12.2022 г. (вторник) от 14,00 часа в Областна администрация – Пловдив при следния

Дневен ред:

  1. Съгласуване на проект на Допълнително споразумение № 2 към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г. и упълномощаване на Председателя да подпише допълнителното споразумението от името на Асоциацията по ВиК – Пловдив.
  2. Други.

Актуално разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията, определен съгласно чл. 8 от ПОДАВиК, обявено с Решение № АВК-05-5/02.11.2022 г.:

Разпределение на гласовете
Членове на Асоциацията по ВиК – ПловдивДанни за население  2021 г.% съотношение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Пловдив
1. Държавата, представлявана от Областен управител на Област Пловдив35,00 %
2. Община Пловдив31961232,74%
3. Община Асеновград576015,90%
4. Община Брезово6 1700,63%
5. Община Калояново10 5981,09%
6. Община Карлово46 7844,79%
7. Община Кричим7 2450,74%
8. Община Куклен6 2760,64%
9. Община Лъки2 2200,23%
10. Община Марица32 1543,29%
11. Община Перущица42980,44%
12. Община Първомай21 8072,24%
13. Община Раковски25 8932,65%
14. Община Родопи32 6893,35%
15. Община Садово14 7661,51%
16. Община Сопот8 3750,86%
 17.Община Стамболийски18 1071,86%
18. Община Съединение9 3100,95%
19. Община Хисаря10 5921,09%
Общо за обособената територия:634 497100.00 %

С писмо с вх. № АВК-02-55/01.11.2022 г. на Управителя на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив е внесен за съгласуване от Асоциацията проект на Допълнително споразумение № 2 към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г. Промяната е необходима във връзка с индексациите на цените в строителството и е в съответствие с ПМС №290 от 27.09.2022 г. за приемане на методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и указанията на Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

В изпълнение на чл.10, ал.5, т.5 от Правилника, предлагам следното проекторешение по т. 1 от дневния  ред :

„На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 2 от Закона за водите членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Пловдив СЪГЛАСУВАТ предложения от ВиК оператора проект на Допълнително споразумение № 2 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г. и упълномощават Председателя да подпише допълнителното споразумението от името на Асоциацията по ВиК – Пловдив.“

Напомням Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 198е от ЗВ, представител на общината в Асоциацията по ВиК е кметът на общината. Позицията и мандатът на представителя на общината в заседанията на общото събрание на Асоциацията се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет.

На основание чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВиК определям 15.12.2022г. (четвъртък), 14.00 часа като резервна дата и час за провеждане на заседанието, без промяна на дневния ред и място на провеждане. За тази дата са валидни мандатите, предоставени на членовете на асоциацията за първоначално определената дата.

В изпълнение на чл. 10, ал 5, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /Правилника/, определям КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАНДАТИТЕ (РЕШЕНИЯТА), ОПРЕДЕЛЯЩИ НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ – 17,00 ЧАСА НА 05.12.2022 Г.

Същите следва да се изпратят чрез системата за електронен обмен на документи или на електронната поща на Асоциацията: avk@pd.government.bg, подписани с електронен подпис, или да са сканирано изображение на подписан на хартия документ.

Съгласно чл. 10, ал.6 от Правилника материалите за заседанието Ви се изпращат на официалната електронна поща, ще се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Пловдив, раздел Асоциация по ВиК и ще бъдат предоставени на разположение за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на Асоциацията – пл. „Никола Мушанов” № 1, гр. Пловдив.

Неприсъственото заседание се провежда, ако в срок до 17,00 часа на 05.12.2022 г. са получени мандатите на представителите на Държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове в общото събрание.

 Припомням Ви, че съгласно чл. 11, ал. 1 и ал.2 от Правилника, всеки от членовете на Асоциацията има право да иска включването в дневния ред на допълнителни въпроси за обсъждане  в срок не по-късно от 21 дни преди деня на провеждане на заседанието. Според чл. 11, ал.4 от Правилника, след изтичане на този срок, промени в дневния ред могат да се правят само с единодушното решение на всички членове на асоциацията.

Съгласно чл. 14, ал. 4 от Правилника, когато някой от представителите на общините, имащи право на глас, е упълномощен да упражни това право с „против“ или „въздържал се“, следва съответният представител да представи писмено становище за това решение, което се включва в протокола.

За допълнителна информация може да се обръщате към Десислава Владимирова, главен секретар на Асоциация по ВиК – Пловдив, тел. 032 605 574 и на електронен адрес: avk@pd.government.bg.

Приложения:

  1. Копие на писмо с вх. № АВК-02-55/01.11.2022 г. на Управителя на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив;
  2. Проект на Допълнително споразумение № 2 към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г.

С уважение, /П/                             

АНГЕЛ СТОЕВ, д-р
Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Материали за заседанието:

Виж допълнителна информация за заседанието на 06.12.2022г.

Последна редакция на 09 ноември, 2022 в 13:35

Skip to content https://www.livechatalternative.com/