Областния съвет за сътрудничество обсъди етнически и интеграционни въпроси

Днес, 18.03.2016 г. , от 10.30 ч. в Заседателна зала 300 на Областна администрация – Пловдив се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) при следния дневен ред:

  1. Представяне на Годишен отчет по изготвения Мониторингов доклад за 2015 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. (НСРБИР) и Областната стратегия на област Пловдив за интегриране на ромите 2012-2020 г.
  2. Други

Заседанието беше открито от заместник – областният управител и председател на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – г-н Георги Пилев. Той представи   и другите  членове:  г-жа Снежана Александрова – началник – отдел „Координация и eвропейска интеграция“ и зам.–председател на Съвета и новия му секретар – г-н Нъшан Деркалестаниан – младши експерт в отдел „Координация и eвропейска интеграция“.

След като установи наличието на кворум, обявеният дневен ред бе подложен на гласуване и бе приет единодушно от присъстващите. Г-н Пилев  даде думата по първа точка от дневния ред на г-н Нъшан Деркалестаниан.

Секретарят г-н Деркалестаниан приветства членовете на ОССЕИВ и представи обобщения анализ от годишните отчети за 2015 г. по интеграционните политики на общините на територията на област Пловдив. Г-жа Албена Костадинова, представител на неправителствената организация „ИНДИ – РОМА 97“,  коментира, че общините не предоставят достатъчно терени на ромите за изграждане на законни имоти. От своя страна, зам.-кметовете на район „Източен“ – г-н  Емил Начев, и на район „Тракия“ – г-н Йордан Илиев, коментираха, че ромското население в двата района има големи задължения за неплатени наемни вноски за ползване на общински жилища, както и за  неизплатени задължения за ток и вода.

 След като нямаше други изказвания  по т. 1. от дневния ред , г-н Пилев премина към втора точка, като даде думата на г-жа Снежана Александрова. Г-жа Александрова информира членовете на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за възможните проекти за кандидатстване по Оперативни програми на Европейския съюз.

         По т.2 нямаше въпроси и коментари .

Г-н Пилев благодари за присъствието на всички участници и закри заседанието.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017