Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Главен експерт „Служител по сигурността на информацията“ в дирекция„АПОФУС” в Областна администрация – гр. Пловдив

Приложение № 6
към чл. 33, ал. 2

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто за длъжността Главен експерт“Служител по сигурността на информацията“, в дирекция “АПОФУС“, Областна администрация – гр. Пловдив

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл.24 Коефи­циент Резултат от интервюто Коефи­циент Оконча­телен резултат
1. Павел Русенов Момнев 29 3 26.6 5 220
2. Георги Киряков Георгиев 29 3 24.2 5 208
3. Димитър Бончев Рангелов 25 3 21.8 5 184

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател: Георги Пилев: ( п )

Членове: Петър Касабов: ( п )

Снежана Александрова: ( п )

Венелин Христов: ( п )

Цветана Николова: ( п )


СПИСЪК С РЕЗУЛАТИ ОТ ТЕСТА

     За длъжността Главен експерт “Служител по сигурността на информацията“ в дирекция АПОФУС  в  Областна администрация – гр. Пловдив

 1. Петя Николова Игнатова – 14т
 2. Георги Киряков Георгиев – 29т
 3. Венцислав Валентинов Парпулев – 22т
 4. Благовест Атанасов Андонов – не явил се
 5. Петко Атанасов Петков – 22т
 6. Божидар Киров Щерев – 18т
 7. Димитър Бончев Рангелов – 25т
 8. Силвия Петрова Петрова – 23т
 9. Павел Русенов Момнев – 29т
 10. Лидия Валериева Кузманова – не явила се
 11. Златка Димитрова Григорова – не явила се
 12. Милена Николова Христозова – 14т
 13. Росица Христова Маджарова – 17т

Съгласно протокол № 1 от 23.04.2015г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-22-13 от 22.04.2015 г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

Датата за провеждане на интервюто ще бъде 22 май 2015г. от 11:00 часа в сградата на Областна администрация – Пловдив, пл. Микола Мушанов № 1.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

За длъжността Главен експерт „Служител по сигурността на информацията“ в дирекция„АПОФУС” в  Областна администрация – гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 23.04.2015 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-22-13/ 22.04.2015 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Петя Николова Игнатова
 2. Георги Киряков Георгиев
 3. Венцислав Валентинов Парпулев
 4. Благовест Атанасов Андонов
 5. Петко Атанасов Петков
 6. Божидар Киров Щерев
 7. Димитър Бончев Рангелов
 8. Силвия Петрова Петрова
 9. Павел Русенов Момнев
 10. Лидия Валериева Кузманова
 11. Златка Димитрова Григорова
 12. Милена Николова Христозова
 13. Росица Христова Маджарова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест който ще се проведе на на 15.05.2015 година от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив, пл.Никола Мушанов“№1.

Тестът ще съдържа въпроси по материя уредена в следните нормативни актове:

 1. Закон за държавен служител,
 2. Закон за администрацията
 3. Устройствен правилник на областните администрации
 4. Закон за защита на класифицираната инфорация
 5. Правилник за прилагане на ЗЗКИ
 6. Наредба за системата от мерки ,способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване

О Б Я В Л Е Н И Е

Областен управител на област с административен център – гр. Пловдив, пл. “Никола Мушанов” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № ЧР-20-29 от 03.04.2015 година за обявяване на конкурса

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжността Главен експерт “Служител по сигурността на информацияна“ в Областна администрация – Пловдив, дирекция «АПОФУС»

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • степен на образование –висше- бакалавър;
 • минимален професионален опит –3 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността – ІV младши;
 • вид правоотношение – служебно;

Съгласно чл 45, ал.3 във връзка с чл.21 ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация, кандидатите следва да отговорят на изискванията на ЗЗКИ ,за получаване на достъп до ниво “Строго секретно“

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 • решаване на тест;
 • интервю;

3. Необходими документи за кандидатстване:

– заявление за участие по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

– декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

– копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

– допълнителна квалификация при наличието на такава;

– копие от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

-достъп до класифицирана информация до ниво «Строго секретно» валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване;

4. Срок и място за подаване на документите:

– документите следва да бъдат представени в деловодството на Областна администрация- Пловдив в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и в един местен ежедневник. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез упълномощено лице;

– Областна администрация – Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1 в Деловодството, от 09:00 до 17:00ч. всеки работен ден.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация – Пловдив и на интернет страницата на Областна администрация – Пловдив: www.pd.government.bg.

6. Кратко описание на длъжността: Да подпомага и осигурява правомощията на областния управител при организирането и контрола по дейността на Класифицираната информация.

-Следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;

– Разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение.

7. Размер на основна месечна заплата – от 360 до 1250лв. за I степен от длъжностното ниво по КДА, съгласно НЗСДА.

Заповед за обявяване на конкурс

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017