Кариери, Съобщения

Обява за конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 23.08.2016г. 12:10ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛАТИ ОТ ТЕСТА

За длъжността  ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ПАК“ дирекция „АКРРДС” в Областна администрация – гр. Пловдив

 1. Даниела Росенова Димитрова -Капитанова – не явила се
 2. Стела Здравкова Стоянова – 17 т.
 3. Галина Здравкова Шаламанова – 17 т.
 4. Мая Севдалинова Манева –   не явила се.
 5. Мария Димитрова Такова – 11 т.
 6. Силвия Емилова Мусърлиева – 24 т.
 7. Мария Александрова Халачева – 13 т.
 8. Женя Георгиева Хаджиева – 28 т.
 9. Биляна Стоева Карагенска –  не явила се
 10. Петя Димчева Карова – 15 т.
 11. Елена Николова Панайотова – 19 т.
 12. Мирена Асенова Караджова – 11 т.
 13. Валентин Йорданов Славейков – не явил се
 14. Явор Димитров Китенов – 6 т.
 15. Селиха Еминова Ловчалиева – 17 т.

Съгласно протокол № 1 от 04.08.2016г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-22-6 от 22.07.2016г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

Интервюто ще се проведе на  24.08.2016г. от  10:30ч. в сградата на Областна администрация Пловдив.

Председател на Комисията: (п)

[wc_divider style=“dotted“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““]

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

За длъжността „ Юрисконсулт “ в отдел“ ПАК“, дирекция „АКРРДС“ в  Областна администрация гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 04.08.2016г. на конкурсната комисия, определена със заповед № ЧР-22-6 от 22.07.2016 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Даниела Росенова Димитрова-Капитанова
 2. Стела Здравкова Стоянова
 3. Галина Здравкова Шаламанова
 4. Мая Севдалинова Манева
 5. Мария Димитрова Пакова
 6. Силвия Емилова Мусърлиева
 7. Мария Александрова Халачева
 8. Женя Георгиева Хаджиева
 9. Биляна Стоева Карагенска
 10. Петя Димчева Карова
 11. Елена Николова Панайотова
 12. Мирена Асенова Караджова
 13. Валентин Йорданов Славейков
 14. Явор Димитров Китенов
 15. Сениха Емилова Ловчалиева

II. Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22.08.2016 година от 11:00 часа  в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :  / П /

Необходима литература:

 1. Конституцията на Република България
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закона за обществените поръчки;
 5. Закона за държавна собственост;
 6. Закона за общинска собственост;
 7. АПК; ГПК; ЗМСМА;
 8. Устройствен правилник на областните администрации;

[wc_divider style=“dashed“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““]

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „Юрисконсулт“

в Отдел „Правен и административен контрол“, с месторабота в гр. Областна администрация Пловдив, щатни бройки: 1 при следните условия:

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
  • образование: Магистър;
  • професионален опит – 0 години;
  • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.
 2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

  Име на изискване

  Нормативен акт

  Заявление за участие по образец – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
  Декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДС Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
  Копие от документи за придобита образователна-квалификационна степен Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
  Копие от документи удостоверяващи професионален опит или придобит ранг като държавен служител Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
  • Компютърна грамотност. Работа с офис програмни продукти.
  • Владеене на чужд език.
 4. Начин за провеждане на конкурса:
  • Тест
  • Интервю
 5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
  • Заявление за участие в конкурс – zaqvlenie_konkurs.doc
  • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС – Deklaracia_konkurs.doc
  • Копие от диплома
  • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
  • Копие от документи за придобита правоспособност
  • Копие от други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит професионалният опит
  • Копие от лична карта
  • Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 28.07.2016г, в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес гр. Пловдив 4002, пл. Никола Мушанов 1.
 6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: www.pd.government.bg, както и на Информационно табло в сградата на администрацията. Интернет страница на администрацията на адрес www.pd.government.bg.
 7. Описание на длъжността: Оказва правна помощ за законосъобразно упражняване на правомощията на областния управител на област Пловдив.
 8. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 466 лв.

Информация за конкурса в Интегрирана информационна система на държавната администрация.

Последна редакция на 23 август, 2016 в 12:09

Skip to content https://www.livechatalternative.com/