Заседание на Асоциация по ВиК

В Областна администрация – Пловдив беше проведено редовното заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, с председател областният управител г-н Здравко Димитров и представители на 13 от общините от област Пловдив, имащи право на глас.

На общото събрание беше обсъдено и прието решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г., в размер на 19 999 лв. Беше обсъдени и съгласуван бизнес план на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за следващия регулаторен период – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г. Членовете на Асоциацията изразиха съгласие за изпълнение на проекти „Интегриран воден проект за водите на гр. Пловдив – Етап I“, с бенефициент Община Пловдив и „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, с бенефициент Община Асеновград, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Единодушно бе взето решение за предаване на активите, финансирани по тези процедури, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи. Беше прието решение за сключване на анекс към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, с който на общините Пловдив и Асеновград да бъде прехвърлена отговорността за осъществяване на инвестиция в активите, предмет на проекта.

С пълно мнозинство беше приет годишния отчет за дейността и за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2015 година. Единодушно беше приет и проектобюджета за 2016 година, като всички членове на АВиК Пловдив се ангажираха да обезпечат своевременно своите вноски.

Асоциацията по ВиК е създадена за реализиране на цялостна реформа на ВиК сектора, която е насочена към подобряване качеството на ВиК услугите за потребителите. Една от най-важните стъпки за постигане на целта е сключването на договор между Асоциацията по ВиК и определения ВиК оператор, който беше подписан на 28.01.2016г. и влезе в сила 01.04.2016г. Със сключения договор, всички ВиК активи посочени в него се считат приети за стопанисване, поддържане и експлоатация от действащия на обособената територия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив. В договора са регламентирани начина и условията за предоставяне на ВиК оператора на новоидентифицирани публични активи, съществуващи преди датата на влизане в сила на договора, които са от съществено значение за предоставяне на услугите, както и на новосъздадени или придобити по друг начин публични активи след влизане в сила на договора.

На заседанието бяха представени постъпили искания за предоставяне на експлоатация от ВиК ЕООД Пловдив на новоизградени ВиК обекти, в това число пречиствателни станции за отпадъчни води и водопроводни и канализационни мрежи в населени места на територията на някои от общините.

„Асоциацията по ВиК тепърва ще има сериозна тежест и ще играе важна роля при вземането на решения за подобряване на качеството на Вик услугите в региона“, заяви областният управител Здравко Димитров.

По искане на членовете, на следващото заседание на Асоциацията ще бъде представена справка от Вик за приходите и разходите на различните общини, за да се направи баланс и да не бъде допуснато разминаване между инвестициите и очакваните приходи от тях.

 

Ваня Трингова

Връзки с обществеността

Областна администрация – Пловдив

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017