Вътрешни правила

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна администрация Пловдив

(приети със заповед № РД-20-133/19.12.2017г. на Областен управител на област Пловдив)

Тези правила уреждат организацията на административното обслужване в Областна администрация – Пловдив, с цел улесняване на потребителите на административни услуги, гарантиране на тяхното качество, законосъобразност и достъпност.

Правата на потребителите на административни услуги се уреждат в „Харта за правата на потребителя на административни услуги на Областна администрация-Пловдив“, утвърдена от Главния секретар на Областна администрация.

Skip to content https://www.livechatalternative.com/