Вътрешни правила за защита на личните данни

(Утвърдени със Заповед № РД-20-46/27.06.2018г.)

Настоящите правила определят организацията и реда, по които Областна администрация- Пловдив, събира, записва, организира, структурира, съхранява, адаптира или променя, извлича, консултира, използва, разкрива чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подрежда или комбинира, ограничава, изтрива, унищожава или обработва по друг начин лични данни за целите на своята дейност.

1644 Views | Last update 02.07.2018 16:21:31

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017