Вътрешни правила за административно обслужване на потребителите на административни услуги, предоставяни от областна администрация Пловдив – отменени

(приети със Заповед № РД-20-92/18.07.2017 г. на Областния управител, с която са отменени З.№ РД-20-84/07.08.2014 г. и З.№ РД-20-4/18.01.2016 г. )

Тези правила уреждат въпросите, свързани с предоставяните от Областна администрация Пловдив услуги, с цел улесняване на потребителите на административни услуги, гарантиране на тяхното качество, законосъобразност и достъпност.

Правата на потребителите на административни услуги се уреждат в „Харта за правата на потребителя  на административни услуги на Областна администрация-Пловдив“, утвърдена от Главния секретар на Областна администрация.

“Административно обслужване“ е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги.

„Комплексно административно обслужване“ e обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или документи, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Административното обслужване се осъществява при гарантиране  на:

  • равен достъп до административните услуги и до информацията за административното обслужване;
  • различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
  • любезно и отзивчиво отношение;
  • координация и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряването на административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;
  • надеждна обратна връзка с лицата, ползващи административни услуги;
  • качество на предоставяните услуги;

При осъществяване на административното обслужване Областна администрация Пловдив работи в условията на публичност и прозрачност, при съблюдаване изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за достъп до обществена информация.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017