Процедури, Съобщения

Процедура: 00799-2019-0001

ДАТА: 12.04.2019г. 09:30ч.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА! 12.04.2019г. 09:30ч.

На основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията за провеждане на публично състезание за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: «Изпълнение на предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект: „Водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада „Доспат-Въча“, назначена със Заповед № РД-22-7/28.02.2019г. и Заповед № РД-22-14/03.04.2019г. на Областния управител на област Пловдив ОПОВЕСТЯВА публично заседание:

 • Дата на отваряне на ценовите предложения: 17.04.2019г.
 • Час за отваряне на ценовите предложения: 10.00 часа.
 • Място на отваряне на ценовите предложения: Областна администрация – Пловдив, гр.Пловдив, пл.“Никола Мушанов“ №1, втори етаж, Заседателна зала.

Предмет на поръчката: Изпълнение на предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада „Доспат-Въча“

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие;
 5. Решение за промяна;
 6. Разяснения;
 7. Протоколи;
 8. Доклад на КК;
 9. Решение за класиране;
 10. Информация за гаранции;
 11. Информация за сключен договор;
 12. Договор;
 13. Информация за извършени плащания;
 14. Информация за изпълнен договор;
 15. Информация за обжалване;

Рег. номер в АОП: 00799-2019-0001

Създаден на: 08.01.2019г.

Процедура: Публично състезание

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.02.2019г. 17:30ч.

Последна актуализация на: 04.01.2022г. 17:00ч.

Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА!

Последна редакция на 04 януари, 2022 в 17:04

Skip to content https://www.livechatalternative.com/