Съобщения

Старт на второто за 2020 г. проучване сред работодателите и отворени Мерки от пакета Заетост х 3 в отговор на пандемията от COVID-19

В областна администрация Пловдив се проведе работна среща на която се обсъди началото второто за 2020 г. проучване потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Присъстваха Евелина Апостолова – заместник областен управител на област Пловдив, Фани Николова – директор на дирекция Регионална служба по Заетостта“, Николай Димитров – началник отдел „Услуги по заетостта“ и Кристина Атанасова – главен експерт в отдел „Координация и европейска интеграция“.

Второто за 2020 г. анкетиране на работодателите ще се извърши през периода 01.09.2020 г. – 16.10.2020 г. За целта е актуализиран през 2019 г. електронен (on-line) анкетен формуляр. Същият е предназначен за работодатели от формирана статистическата извадка за всяка област – представители на различни групи по големина, икономическа дейност и др., с което ще се формира национално представително проучване.

https://www.az.government.bg/bg/news/view/agencijata-po-zaetostta-otnovo-prouchva-rabotodatelskite-potrebnosti-ot-kadri-3519/

За работодатели, непопадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата е изготвен електронен формуляр, който ще бъде достъпен от сайта на агенцията по заетостта след 28.09.2020 г.

Обобщените резултати предходните проучвания, проведени през 2018 г., 2019 г.  и първото за 2020 г., сред работодателите за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри на областно ниво са публикувани на сайта на Агенция по заетостта, в рубриката “Проучвания на потребностите от работна сила“.

https://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/

От 15-ти юли 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства по реда на Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. С това Постановление продължава предоставянето на подкрепа за предприятия, на които пандемията от коронавируса COVID-19 и свързаните с нея последствия оказаха силно негативно влияние върху икономическото им състояние, а оттам и на възможностите им за запазване на заетостта на персонала в тях. Регламентираната подкрепа по ПМС 151/03.07.2020 г. е в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите за м. май и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви юли до 30-ти септември, т.г.

Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на средства по реда по общо 6 различни основания, регламентирани в чл.1, ал.1, т.1, т.2, т.3, т. 4 и т.5, както и в чл. 3, ал.2  от ПМС 151/2020г., се приемат считано от 15 юли във всички дирекции „Бюро по труда” в страната.

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.106 „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“

Проектът се реализира от Агенция по заетостта, в качеството й на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Реализацията на проекта е в отговор на настъпилите икономически последствия от усложнената епидемична обстановка в страната и фактът, че на редица икономически субекти и работодатели им се наложи да намалят или изцяло спрат изпълнението на своите дейности, вследствие на бързо разпространяващия се коронавирус (COVID-19) и наложената социална изолация, с цел превенция от пренасяне на заразяването.

Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса COVID – 19. В отговор на предизвикателствата, свързани с наблюдавания бърз темп на растяща безработица в страната, проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. По този начин посредством изпълнението на проекта ще се спомогне за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а от друга страна ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните в бюрата по труда лица. По проекта ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидираната заетост.

Финансовият ресурс е в размер на 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по общини и окрупнен по области, а от тях сума от 50 000 000лв. е определена национална квота за  приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Очаква се да бъдат включени най – малко 70 000 безработни лица.

Продължителността на проекта е до 31.12.2021 г.

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.104-001 „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

Проектът се реализира от Агенция по заетостта, в качеството й на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Целта на проекта е да се предостави подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие на наложилото се в страната извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предизвикано от пандемията с коронавирус COVID-19. С цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, осъществяващи икономическите дейности в съответните сектори – хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм, конкретно посочени в приложението на РМС № 429 от 26.06.2020 г., по проекта ще се подкрепят работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от ЗОС чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв. Заетостта на подкрепените работници и служители, както и дейността на самоосигуряващите се лица следва да бъдат запазени за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период, за който са изплатени компенсациите.

Финансовият ресурс е в размер на 40 000 000 лв.

Очаква се  да бъдат включени най – малко 22 000 заети лица.

Продължителността е до 31.12.2021 г.

За повече информация може да посетите сайта на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/

Skip to content https://www.livechatalternative.com/