Дейности ДС

Наименование на дейността

Издаване на удостоверения при продажба на съсобствен имот

Бланка за заявка

Формуляр за заявка OA1.11

Правно основание

Чл. 33 от Закона за собствеността

Процедура по предоставяне на услугата

След проверка на обстоятелствата се издава удостоверение от областния управител по чл. 33 от Закона за собствеността, което се връчва на заявителя.

Необходими документи

 1. Писмено заявление-образец;
 2. Решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние от съответния Окръжен съд (когато предложението е от юридическо лице); Копие от лична карта и декларация за гражданско и семейно състояние (когато предложението е от физическо лице);
 3. Оригинална актуална скица на имота с нанесени собственик и площи на терена и сградите, издадена от Служба по кадастър, общината по местонахождение на имота или ОС „Земеделие“;
 4. Документ за собственост на съответната идеална част от имота;
 5. Удостоверение за граждански брак, когато имотът е СИО;
 6. Удостоверение за наследници (ако имотът е наследствен);
 7. Данъчна оценка на имота от данъчната служба по местонахождение на имота;
 8. Информация за акт за държавна собственост.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

1 месец

Срок за предоставяне на услугата

Обикновена услуга: 14 – 30 дни – чл. 57, ал. 1 – 5 от АПК

Такса за предоставяне на услугата, основание

Не се дължи държавна такса.

Отказ, основания

След като се извърши проверка за наличието на изискуемите за започване на процедурата предпоставки, областният управител, в случаите, в които желае да изкупи съсобствената част от общия имот, отказва да даде съгласие на основание чл. 33 от ЗС съсобственикът да продаде своята част от общия имот на трето лице при същите условия.

Обжалване

В процедура по покупко-продажба на частта от съсобствен имот държавата участва като равнопоставен гражданскоправен субект в гражданскоправна сделка, която може да бъде атакувана на общо основание пред съда. В този смисъл не са приложими по отношение на обжалването на отказа разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

 • във фронт-офиса на администрацията;
 • на телефон 032 605527; 032 605556;
 • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 26 април, 2016 в 12:31

Skip to content https://www.livechatalternative.com/