Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-12: Изготвяне на експертизи за оценка на дължимото обезщетение по реда на закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-12

Правно основание

Чл. 6, ал. 4 от ЗОСОИ – след издадена заповед за признаване правото по чл. 6, ал. 3 от ЗОСОИ или след влязло в сила съдебно решение.

Процедура по предоставяне

Проверка на обстоятелствата; при влязло в сила решение-заповед на областния управител или съдебно решение – възлагане на експертизи за оценка размера на дължимото обезщетение; проверка на изготвените от вещо лице оценки и квоти от длъжностно лице; изготвяне на заповед за утвърждаване на оценки и квоти; утвърждаване от областния управител;  връчване на заповедта на заявителя по реда на АПК; комплектоване преписката за издаване на компенсаторни инструменти от централен депозитар; връчване на компенсаторни инструменти, издадени от централен депозитар на заявителя.

Необходими документи

  1. Писмено заявление-образец АД-ДС-12;
  2. Влязло в сила решение за обезщетяване по ЗОСОИ.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

2 месеца – чл. 6, ал. 4 – 5 от ЗОСОИ

Такса за предоставяне, основание

Не се дължи държавна такса.

Отказ, основания

В случай че не са на лице необходимите условия за възлагане на експертиза или за утвърждаването й.

Обжалване

Заповедта за утвърждаване на оценката и установените квоти подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред съответния административен съд.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

  • във фронт-офиса на администрацията;
  • на телефон 032 605527; 032 605556;
  • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:44

Skip to content https://www.livechatalternative.com/