Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-5: Отписване от актовите книги на имоти – частна държавна собственост, преминали в собственост на общините

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-5

Правно основание

Чл. 78, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 108 от ППЗДС, чл. 2 ЗОС във връзка с §42 на ПЗР на ЗИДЗОС; §6, 7 от ПЗР на ЗМСМА

Процедура по предоставяне

След проверка на приложените документи към заявлението и изискани допълнителни, ако са налице предвидените законови основания /предпоставки за деактуване на имота, същият се отписва от актовите книги със заповед на областния управител и се връчва на заявителя.

Необходими документи

  1. Писмено заявление-образец АД-ДС-5;
  2. Документ, удостоверяващ правото на собственост на общината по смисъла на чл. 58, ал. 5 от ЗОС;
  3. Заверени копия на АДС по реда на НДИ (отм.) със съответните документи към досието;
  4. Заверено копие на скица на имота към момента на съставяне на АДС по НДИ (отм.);
  5. Актуална оригинална скица на имота, издадена от техническата служба на общината/Служба по кадастър с посочени граници, площ на имота, а за сгради – застроена площ, етажност и вид на конструкция;
  6. Удостоверение за идентичност на имотапри наличие на различия в площта, номера на имота или наименованието на обекта (при необходимост)..

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

14 – 30 дни – чл. 57, ал. 1 – 5 от АПК

Такса за предоставяне, основание

Не се дължи държавна такса.

Отказ, основания

Когато не са налице основанията за отписване на АДС, областният управител се произнася с мотивиран отказ.

Обжалване

Отказът от деактуване не подлежи на обжалване, тъй като същият представлява вътрешнослужебен акт. Защитата срещу отказа на областния управител заинтересованите лица могат да упражнят по общия исков ред (чл. 113 от ППЗДС) – чрез предявяване на установителен иск по чл. 97 от ГПК, който може да бъде обективно съединен с ревандикационен иск по чл. 108 от Закона за собствеността.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

  • във фронт-офиса на администрацията;
  • на телефон 032 605527; 032 605556;
  • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:46

Skip to content https://www.livechatalternative.com/