Областният управител Здравко Димитров и изпълнителният директор на „Аш Индъстрийс“ ООД Алон Сегеф подписаха договор за прединвестиционни проучвания за каскада „Доспат – Въча“

Областният управител Здравко Димитров и изпълнителният директор на „Аш Индъстрийс“ ООД Алон Сегеф  подписаха договор за прединвестиционни проучвания за обект „Водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада  „Доспат – Въча“.

На срещата присъстваха и Моше Хершо – изпълнителен директор „Бизнес развитие“ на „Израел електрик корпорейшън“ и експерти от Областна администрация.

„Винаги съм казвал, че питейната вода е над всичко. Искам да пожелая успех на фирмата, която е спечелила. Защото този успех е важен както за Пловдив, така и за областта. Искам да благодаря на екипа, който работи от област Пловдив, без които това предпроектно проучване нямаше да може да се случи”, каза Здравко Димитров. Той подчерта, че този първи етап ще даде насоките за проучването, проектирането и самото изпълнение.

Изпълнителят на договора се ангажира с изготвянето на прединвестиционни обемно-устройствени проучвания за определяне на необходимите параметри и възможни технически решения на мащабен водоснабдителен обект, техническа, финансова и санитарно-хигиенна оценка на елементите на водоснабдителната система, с оглед оптималното им използване и задоволяване на нуждите от питейна вода в перспектива до 2070 г., социално-икономическа обосновка на инвестиционното намерение и възможностите за етапно изграждане и др. на система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада  „Доспат – Въча“.

В разработката ще бъдат включени следните основни подобекти: Водовземно/водовземни/ съоръжения от Каскада „Доспат-Въча“, довеждащ водопровод  /деривация/ от водовземни съоръжения до площадка на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), ПСПВ /пречиствателна станция за питейни води/ и обслужваща инфраструктура, гравитачен водопровод от ПСПВ до площадка на Напорни водоеми за гр. Пловдив, водоеми за гр. Пловдив и обслужваща инфраструктура, довеждащи водопроводи от водоем на гр. Пловдив  до основен разпределителен магистрален пръстен на града и принципни схеми за начина на водозахранване на населените места по трасето на магистралния водопровод и след напорния резервоар на гр. Пловдив.

Ще бъдат определени местоположението, вида, характеристиките и параметрите на отделните подобекти и съоръжения, което е свързано с обезпечаване на необходимата актуална и достоверна информация, извършване на задълбочен анализ на същата и обосновка на подходящи технически решения които ще бъдат извършени в необходимия обем и пълнота.

В работната програмата са описани отделните етапи на изпълнение на поръчката и всички дейности за всеки един, необходими за изготвянето на ПИП – подготвителни дейности, дейностите по изпълнението на отделните етапи, ключовите моменти, последователността и взаимната обвързаност на дейностите, начина за упражняване на постоянен контрол за качественото и навременно изпълнение на задачите, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора, съобразно изискванията на Възложителя.

Водоснабдяването на гр. Пловдив от каскада „Доспат- Въча” е обект с изключително голямо обществено значение за региона. С неговата реализация ще се осигури в дългосрочна перспектива качествена питейна вода за населението на гр. Пловдив и още 6 общини в Област Пловдив.

Темата за водоснабдяването на гр. Пловдив от язовир „Въча ”  е възникнала през 60-те години на миналия век и повече от 50 години не престава да вълнува ръководители, специалисти, общественост, бизнес и неправителствени организации, като намираща всеобща подкрепа и одобрение.    

Отчитайки безспорните предимства пред всички други алтернативни водоизточници още през 70-те години на миналия век, в периода на изграждане на хидроенергийния комплекс – каскада Доспат-Въча, в баланса на водните маси се предвижда възможност за гравитачно осигуряване на питейна вода за гр. Пловдив от каскадата.   

Необходимостта от осигуряване на надежден водоизточник за гр. Пловдив става особено актуална през 80-те години на миналия век, когато са установени съществени изменения в качествения състав на подземните води в терасата на р. Марица (наличие на манган и нитрити). Отговорните към онзи момент институции, започват активни действия за решаване на този проблем, чрез обезпечаване на води от нов алтернативен водоизточник. 

През 1984г. е започнало същинското проектиране. Изготвен е ТИД /технико-икономически доклад/ за РПП /резултати от предпроектни проучвания/. Разработката е утвърдена от ВЕТИС /Висшия експертен технически съвет/ при тогавашния ДКП /Държавен комитет по планиране/. Във водостопанския баланс на страната са отредени 84,2 млн. м3/год. (2,67 м3/с) водна маса за водоснабдяването на гр. Пловдив от каскада „Доспат -Въча”.

В този период от прогресивно замърсяване на подземните води в терасата на р. Марица с манган съществено са засегнати водоизточниците на населените места на територията на област Хасково /градовете Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград и значителен брой други села/. По тази причина през 1986 г., по решение на тогавашното правителство на страната, обхватът на задачата се разширява. С Решение №1 на Националния съвет по водите от 04.06.1986г. се планира за нуждите на Пловдивски и Хасковски окръзи да се отделят 198 млн. м3/год. вода от яз. „Антонивановци” (сега яз. „Въча”), от които 142 млн. м3 за водоснабдяване на Пловдивски окръг и 56 млн. м3 за Хасковски.

В изпълнение на правителственото решение е изготвен нов ТИД за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от Пловдивска и Хасковска области от каскада “Доспат- Въча”. Към централизираната водоснабдителна система са включени и градовете Садово, Първомай, Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград и други по-малки селища, при отчитане възможността за етапно изграждане на системата. 

Тази разработка е приета през 1989г. от Висшия експертен съвет към МИП /Министерство на икономиката и планирането/. Изготвена е икономическа обосновка и финансова програма за довършване на проектирането и реализирането на обекта. 

Събитията от 90-те години на миналия век и икономическата криза в страната са основна причина, поради която проучвателните и проектни работи временно са прекратени и изграждането на обекта е отложено във времето.  

Отчитайки необходимостта от осигуряване на надежден перспективен водоизточник и значението на водоснабдителната система за цялостното социално-икономическото развитие на областта, същият е включен като приоритетен обект в програмата за развитието на гр. Пловдив за периода 2005-2013г., както и в регионалните планове и програми за област Пловдив.

Изменението на нормативна уредба в т.ч. в областта на водоснабдяването, както и промените на изходни условия и данни, налагат пълна актуализация на изготвените през 80-те години проектни проучвания.  По тази причина през 2006г. община Пловдив възлага изготвяне на нови прединвестиционни проучвания. Същите са приети през м. март 2008 г. на заседания на експертните съвети по устройство на територията при община Пловдив (като възложител на поръчката) и при Област Пловдив (като териториален обхват на обекта).

Обхватът на проекта отново е редуциран до гр. Пловдив, като отпадат населените места на изток от гр. Пловдив, в т.ч. и тези на територията на област Хасково. Това е икономически по-изгодния обхват на водозахранване, защото до гр. Пловдив водата ще постъпва 100% гравитачно, с относително къс външен водопровод. По трасето се предвижда да бъдат захранени населени места на 6 общини – Пловдив, Кричим, Стамболийски, Перущица, Куклен и Родопи, като се запазва възможността за разширение на системата на изток от гр. Пловдив.

През 2008г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството възлага обществена поръчка, включваща изготвянето на Идеен проект за обекта. 

На проведеното през м. юни 2011г. заседание на ОЕСУТ проектът е разгледан, но е върнат за доработка (по искане на МРРБ и на други централни ведомства), за отстраняване на конкретно изложени забележки. 

Установява се, че за отстраняване на забележките и препоръките е необходимо да бъдат разработени нови технически решения, налагащи промяна на техническото задание и условията на Договор № 432/16.12.2008г.  

През предходните години този обект е заемал и продължава да заема важно място в приоритетите за развитие на Пловдивска област и Южен централен район за развитие. През 2014г. Водоснабдяването на гр. Пловдив и прилежащите общини от каскада „Въча” е включено като приоритетен обект в Средносрочна програма към Генералния регионален план за ВиК за територията на Асоциация по ВиК-Пловдив, с програмен хоризонт за реализация и въвеждане в експлоатация 2021-2028 г.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017