Кампании, Съобщения

Нова европейска система за справяне с природните бедствия – rescEU

Централна част в програмата „Европа, която закриля“ на председателя Юнкер в края на 2017 година е нов план за засилване способността на Европа при справянето с природни бедствия, тъй като през последните години в много европейски държави са регистрирани все по-чести и по-сложни природни бедствия.

Ето защо се създава rescEU – това е резерв на европейско равнище за реагиране в областта на гражданската защита, който включва множество активи:  шест противопожарни хеликоптера, девет противопожарни самолета, както и активи за издирване и спасяване в градска среда, полеви болници и екипи за спешна медицинска намеса и специални водни помпи, които допълват националния капацитет и са управлявани от Европейската комисия, Генерална дирекция „Хуманитарна помощ“, отдел „Управление на бедствия“ и се използват за съдействие на държавите, засегнати от бедствия, като наводнения, горски пожари, земетресения и епидемии.

Основен проблем пред Европейската комисия са природни или предизвикани от хората бедствия. Помощ може да бъде поискана от всяка държава, като държавата се обръща за помощ чрез Координационния център за реагиране при извънредни ситуации /ERCC/, базиран в Брюксел, за да се задейства „Механизмът за гражданска защита“ на Европейската комисия. Държавите, които участват в Механизма за гражданска защита на Европейската комисия предлагат помощ, а в случаите, в които не може да се предложи такава, то резервът на rescEU влиза в действие, за да помогне на хората в беда. Специализираната помощ е по всяко време и навсякъде при пожари, земетресения, бедствия, наводнения, природни катаклизми.

Промените в климата на нашата планета, глобалното затопляне, ежегодно водят до опустошителни последици: множество наводнения, унищожителни пожари и катастрофални бури отнемат живота на стотици хора.

Ето защо Европейската комисия засили и подобри своя „Механизъм за гражданска защита“, като след одобрението от Европейския парламент и от Съвета на Европийския съюз през 2019 година rescEU стана реалност.

RescEU гарантира по-бърза и по всеобхватна реакция в случай на криза и действа като предпазна мрежа, когато съществува недостиг на възможности за отделните държави и средствата на Европейския център за гражданска защита не са достъпни.

Действията са насочени към две направления, а именно: по-силен колективен отговор на европейско равнище и по-добър капацитет за превенция и готовност, за което са необходими солидарност и споделена отговорност на всички равнища.

Успоредно с това Комисията помага на държавите членки да засилят своя национален капацитет, като финансира адаптирането, ремонта, транспорта и разходите за експлоатация на ресурсите, с които те разполагат. Активите са част от общ резерв от ресурси за реагиране при извънредни ситуации в рамките на Европейския капацитет за гражданска защита и са на разположение в случай на бедствие. По този начин се укрепва сътрудничеството и съгласуваността с политиките на ЕС, свързани с превенцията и готовността.

Това включва например стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата, европейските структурни и инвестиционни фондове, Фонд „Солидарност“, законодателството в областта на околната среда (например плановете за управление при наводнения и решенията, базирани на екосистемата), научните изследвания и иновациите, както и политиките за справяне със сериозни трансгранични заплахи за здравето и др. И най-важното – „rescEU“ намалява времето за предоставяне на животоспасяваща помощ при извънредни ситуации.

Екстремните метеорологични условия, промяната в климата, сушата, човешката небрежност предполагат опасността от бедствия и кризи да се увеличи. Подсилването на механизмите на ЕС укрепва координацията и управлението при бедствия, подсилва капацитета на ЕС в областта на гражданската защита и съгласува своевременните реакции при извънредни ситуации. Това е начин ЕК да засили механизмите на ЕС за реакция чрез новата европейска система за справяне с природните бедствия – rescEU. Тя ще позволи на държавите членки да са по-добре подготвени в случай, че пострадат от няколко природни бедствия едновременно. Ето защо се изработват по-високи общи  стандарти.

Координационния център за спешни действия /ERCC/ мобилизира помощ или експертиза, като следи събитията в целия свят 24/7 и осигурява бързо внедряване на аварийна помощ чрез пряка връзка с националните органи за гражданска защита. Специализирани екипи и оборудване, търсене и спасяване, както и медицински екипи могат да бъдат мобилизирани в кратки срокове за разполагане в и извън Европа. Чрез сателитни карти, произведени от служба „Управление на извънредни ситуации – Коперник“, спомагат за операциите за гражданска защита.

Именно във връзка с укрепването на европейската гражданска защита, през март 2019 година, ЕС засилва всички компоненти за управление на риска от бедствия и обновява своя механизъм. Така се създава нов европейски резерв от капацитет – резерв rescEU, който да реагира на сложни извънредни ситуации в бъдеще: медицински, химически, биологични, радиологични, както и ядрени извънредни ситуации, при земетресения, горски пожари и други бедствия в Европа, включително оборудване и екипи на rescEU.

Европейският съюз въвежда допълнително ниво на своя „Механизъм за гражданска защита“ – RescEU, който подсилва и допълва Механизма за гражданска защита. RescEU   е спасителният отряд на Европа. RescEU е европейска сила за спешно реагиране, която е в готовност за незабавно разгръщане.

RescEU гарантира бърза и всеобхватна реакция в случай на криза и е допълнение към националните сили за гражданска защита. Новосъздадената платформа „Мрежа за информационни ресурси“ на Европейската гражданска защита служи за обмен на опит, добри практики и управление на екипите при извънредни ситуации, както и управление на риска при бедствия. Основната цел е подсилване на готовността на ЕС за предотвратяване, подготовка и реагиране при бедствия.

Към настоящия момент Европейската комисия е предприела засилена информационна кампания, за да информира гражданите за RescEU – допълнителен европейски ресурс за защита в моменти на криза и бедствия и за тази цел си партнира с комуникационна агенция „Интелдей Солушънс“, давайки й своето разрешение за комуникация от нейно име. За тази важна за обществото кампания независимата Агенция за връзки с обществеността „Intelday Solutions“ е с координати, улица „Цар Симеон“ № 57, София 1000.

Intelday Solutions е българска частна PR и рекламна компания, създадена през 2001 г, София, България, intelday.com.

Skip to content https://www.livechatalternative.com/