Новини, Съобщения, ЮЦРП

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

На 09 и 10 септември 2016 г. в град Хисаря ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на г-н Здравко Димитров, Областен управител на област Пловдив. На него ще присъстват заместник-министри, представители на министерства, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на висшите учебни заведения, и представители на НПО.

На заседанието Регионалният съвет за развитие ще определи свои представители в състава на Комитета за координация на прилагането на подхода „Водено от общността местно развитие“.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени темите: Проблеми и перспективи при използването на минералните води в ЮЦР, Проблемите с финансирането на Национална астрономическа обсерватория „Рожен“, задължения на областните и общинските органи на управление и взаимодействието им с институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Задължения на областните и общински администрации, съгласно Закона за защита при бедствия, Проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл.7 б-г от Закона за регионално развитие. Ще бъде представена кратка информация за състоянието и тенденциите в демографското развитие на общините от Южен централен район и последни актуални данни за демографските процеси в страната и ЮЦР.

На заседанието ще присъстват д-р Татяна Ангелова – представител на Български съюз по балнеология и Спа туризъм, инж. Величко Величков – изпълнителен директор на сдружение „Българска асоциация по подземни води“, г-жа Даниела Опълченска – секретар на РСР на ЮЦР и началник отдел „СПКРР-ЮЦР“ в МРРБ, д-р Емилия Войнова – директор на дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“ в Министерство на труда и социалната политика, г-н Рангел Райчев – представител на Регионално управление на образованието – Пловдив, старши комисар Александър Джартов, директор на ДКИПК при ГДПБЗН-МВР, главен инспектор Илия Георгиев, началник на сектор ПК, ДКИПК от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, проф. Веселина Троева – изпълнителен директор на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД.

На заседанието ще бъде обсъдено постъпилото предложение от сдружение „Форум гражданско участие“ за по-ефективно участие на Регионалните съвети за развитие в процеса на регионална координация и наблюдение на изпълнението на програмите, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, ще бъде предоставена информация за изпълнение на решенията на РСР на ЮЦР от предходни заседания и ще се обсъди и приеме проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за 2017 г.

Ваня Трингова

Връзки с обществеността

[wc_divider style=“dotted“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““]

ПРОЕКТ!

 

ДНЕВЕН РЕД

НА ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

 

09-10. 09. 2016 г.,

Хотел „Сана спа“, гр. Хисаря

09 септември 2016 г.

 

13:00 – 13:30

Регистрация на участниците.

 

13:30 – 13:40

 1. Откриване на заседанието на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/. Приемане на дневния ред.

Докладва: Г-н Здравко Димитров, председател на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за периода 01.07.-31.12.2016 г., областен управител на област Пловдив

 

13:40 – 13:50

 1. Определяне на член от РСР на ЮЦР в състава на Комитета за координация на прилагането на подхода Водено от общността местно развитие.

Докладва: Г-н Здравко Димитров, председател на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР

 

13:50 – 14:20

 1. Налични ресурси и възможности за пълноценно използване на минералните води в ЮЦР.

Докладва: д-р Татяна Ангелова – представител на Български съюз по балнеология и Спа туризъм

 

14:20 – 15:20

 1. Представяне на опита при използване на минералните води на територията на общини от Южен централен район. Проблеми и перспективи

Докладват: Кметове на общини от Южен централен район;

 – Представяне опита при използване на минералните води в община Минерални бани и добри практики при усвояването на ресурсите.

Докладва: инж. Величко Величков – изпълнителен директор на сдружение „Българска асоциация по подземните води“

15:20 – 15:50

Кафе – пауза

 15:50 – 16:30

 1. Демографско развитие – проблеми на Южен централен район.

– Представяне на кратка информация за състоянието на демографското развитие на общините от Южен централен район.

Докладва: г-жа Даниела Опълченска – секретар на РСР на ЮЦР

 – Представяне на последни и актуални данни за състоянието на демографското развитие на общините от Южен централен район.

Докладва: д-р Емилия Войнова – директор на дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“ в МТСП

16:30 – 17:00

 1. Актуални въпроси за развитието на Национална астрономическа обсерватория „Рожен“.

Докладва: Представител на НАО „Рожен“

10 септември 2016 г.

 10:00 – 10:30

 1. Задължения на областните и общинските органи на управление и взаимодействието им с институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, в сила от 01.08.2016 г.

Докладва: представител на МОН

10:30 – 11:00

 1. Задължения на областните и общински администрации, съгласно Закона за защита при бедствия, в сила от 22.06.2016 г.

Докладват:  старши комисар Александър Джартов, директор на ДКИПК при ГДПБЗН-МВР;

и главен инспектор Илия Георгиев, началник на сектор ПК, ДКИПК при ГДПБЗН-МВР.

11:00 – 11:20

 1. Представяне на проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл.7 б-г от Закона за регионално развитие.

Докладва: проф. Веселина Троева – изпълнителен директор на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД

11:20 – 11:30

 1. Обсъждане на постъпило предложение от Форум „Гражданско участие“ за по-ефективно участие на Регионалните съвети за развитие в процеса на регионална координация и наблюдение на изпълнението на програмите, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Докладва: Славея Христова – заместник – председател на Управителния съвет на Форум „Гражданско участие“

11:30 – 11:40

 1. Представяне на информация относно изпълнението на решения на РСР на ЮЦР от предходни заседания

Докладва: Г-жа Даниела Опълченска – секретар на РСР на ЮЦР

 11:40 – 11:50

 1. Обсъждане и приемане на проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район през 2017 г.

Докладва: Г-жа Даниела Опълченска – секретар на РСР на ЮЦР

11:50 – 12:00

 1. Предложение за решение на РСР на ЮЦР за осигуряване публичност на приетите решения, съгласно чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.

Докладва: Г-н Здравко Димитров, председател на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР

12:00 – 12:10

 1. Други.

Закриване на  заседанието.

Последна редакция на 16 юни, 2017 в 16:06

Skip to content https://www.livechatalternative.com/