Процедури, Съобщения

Процедура: 00799-2018-0001

Предмет на поръчката: Изпълнение на предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада „Доспат-Въча“

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие
 5. Решение за промяна;
 6. Разяснения;
  1. Разяснение по искане вх. № АСД-16-1#1/25.09.2018г.;
  2. Разяснение по искане вх. № АСД-16-1#2/25.09.2018г.;
 7. Протоколи;
  1. Протокол по чл.54 ал.7 от ППЗОП –  Публикуван на 10.10.2018г в 13:10ч.
  2. Протокол по чл.54 ал.7 от ППЗОП –  Публикуван на 02.11.2018г в 10:30ч.
 8. Протокол на КК;
 9. Решение за класиране;
 10. Информация за гаранции;
 11. Информация за сключен договор;
 12. Договор;
 13. Информация за извършени плащания;
 14. Информация за изпълнен договор;

Рег. номер в АОП: 00799-2018-0001

Създаден на: 12.09.2018г.
Процедура: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.10.2018г. 17:30ч.
Последна актуализация на: 03.12.2018г. 11:50ч.
Състояние: ПРЕКРАТЕНА!

Последна редакция на 03 декември, 2018 в 11:54

Skip to content https://www.livechatalternative.com/