Процедура: 00799-2018-0001

Предмет на поръчката: Изпълнение на предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада „Доспат-Въча“

 1. Решение за откриване;
 2. Обявление;
 3. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
 4. Документи за участие
 5. Решение за промяна;
 6. Разяснения;
 7. Протоколи;
 8. Протокол на КК;
 9. Решение за класиране;
 10. Информация за гаранции;
 11. Информация за сключен договор;
 12. Договор;
 13. Информация за извършени плащания;
 14. Информация за изпълнен договор;

Рег. номер в АОП: 00799-2018-0001

Създаден на: 12.09.2018г.
Процедура: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.10.2018г. 17:30ч.
Последна актуализация на: 12.09.2018г. 12:10ч.
Състояние: ОТКРИТА!

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017